قیمت روز سال
CNR 137.44 -1.24 -0.89% 16.08%
Canadian Pacific Railway 395.21 -1.75 -0.44% 31.86%
TransForce 53.46 -2.16 -3.88% 33.99%
Westshore Terminals 15.42 -0.16 -1.03% -26.01%

قیمت روز سال
TSX 15981 -217.20 -1.34% -5.25%