11/12/2018 واقعی قبلی توافق
09:30 AM
GB
تغییر تعداد مدعیان بیکاری NOV 21.9K 23.2K ®
09:30 AM
GB
تغییر اشتغال SEP 79K 23K
09:30 AM
GB
نرخ بیکاری OCT 4.1% 4.1%
09:30 AM
GB
متوسط درآمد بدون مزایا OCT 3.3% 3.2%
09:30 AM
GB
متوسط درآمد با مزایا OCT 3.3% 3.1% ®
12/12/2018 واقعی قبلی توافق
09:00 PM
GB
May No Confidence Vote Result
17/12/2018 واقعی قبلی توافق
11:00 AM
GB
سفارشات روند صنعتی موسسه CBI DEC 10
19/12/2018 واقعی قبلی توافق
09:30 AM
GB
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم NOV 1.9%
09:30 AM
GB
PPI Core Output YoY NOV 2.4%
09:30 AM
GB
PPI Core Output MoM NOV 0.3%
09:30 AM
GB
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت خرده فروشی NOV 0.1%
09:30 AM
GB
تغییرات سالیانه شاخص قیمت خرده فروشی NOV 3.3%
09:30 AM
GB
تغییرات ماهیانه ورودی PPI NOV 0.8%
09:30 AM
GB
تغییرات سالیانه ورودی PPI NOV 10%
09:30 AM
GB
نرخ تورم (سالانه) NOV 2.4%
09:30 AM
GB
نرخ تورم (ماهانه) NOV 0.1%
09:30 AM
GB
تغییرات ماهیانه خروجی PPI NOV 0.3%
09:30 AM
GB
تغییرات سالیانه خروجی PPI NOV 3.3%
11:00 AM
GB
معاملات توزیعی بانک مرکزی امریکا (CB) DEC 19
20/12/2018 واقعی قبلی توافق
09:30 AM
GB
تغییرات ماهیانه خرده فروشی به استثنا سوخت NOV -0.4%
09:30 AM
GB
تغییرات سالیانه خرده فروشی به استثنا سوخت NOV 2.7%
09:30 AM
GB
تغییرات ماهیانه خرده فروشی NOV -0.5%
09:30 AM
GB
تغییرات سالیانه خرده فروشی NOV 2.2%
12:00 PM
GB
اعلام نرخ بهره بانک انگلیس (BoE) 0.7%
12:00 PM
GB
افزایش ذخیره پولی- بانک انگلیس £435B
12:00 PM
GB
رای گیری کمیته سیاست گذاری پولی بانک انگلیس 0/9
12:00 PM
GB
BoE MPC Vote Unchanged 9/9
12:00 PM
GB
BoE MPC رای دادن برش 0/9
21/12/2018 واقعی قبلی توافق
12:01 AM
GB
اطمینان مصرف کننده گروه GFK DEC -13
09:30 AM
GB
حساب جاری Q3 £-20.317B
09:30 AM
GB
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نهایی Q3 0.4%
09:30 AM
GB
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q3 1.2%
09:30 AM
GB
استقراض خالص بخش دولتی NOV £-7.956B
09:30 AM
GB
سرمایه گذاری تجاری QoQ نهایی Q3 -0.7%
09:30 AM
GB
سرمایه گذاری بازرگانی (سالانه) نهایی Q3 -0.2%
28/12/2018 واقعی قبلی توافق
07:00 AM
GB
تغییرات سالیانه قیمت مسکن در سراسر کشور DEC 1.9%
07:00 AM
GB
تغییرات ماهیانه قیمت مسکن در سراسر کشور DEC 0.3%
09:30 AM
GB
UK Finance Mortgage Approvals NOV 39.697K
02/01/2019 واقعی قبلی توافق
09:30 AM
GB
پی ام آی توليد Markit/CIPS DEC 53.1
03/01/2019 واقعی قبلی توافق
09:30 AM
GB
پی ام آی ساخت و ساز DEC 53.4
04/01/2019 واقعی قبلی توافق
07:00 AM
GB
تغییرات سالیانه قیمت مسکن در سراسر کشور DEC
07:00 AM
GB
تغییرات ماهیانه قیمت مسکن در سراسر کشور DEC
09:30 AM
GB
اعتبارات مصرف کننده بانک انگلیس (BoE) NOV
09:30 AM
GB
تغییرات ماهیانه خالص پرداخت وام به افراد NOV
09:30 AM
GB
وام رهنی NOV
09:30 AM
GB
Labour Costs QoQ Q3
09:30 AM
GB
میزان قبول وام های رهنی NOV
09:30 AM
GB
Labour Productivity QoQ Final Q3
09:30 AM
GB
پی ام آی ساخت و ساز Markit/CIPS UK DEC 50.4
07/01/2019 واقعی قبلی توافق
09:00 AM
GB
فروش خودرو جدید (سالانه) DEC -3%


انگلستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

انگلستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.