28/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
GB
بانک انگلیس - Cunliffe سخنرانی
29/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
01:00 PM
GB
رئیس بانک انگلیس - Bailey سخنرانی
11:01 PM
GB
تولید خودرو (سالانه) MAY -11.3%
30/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
GB
حساب جاری Q1 £-7.3B £-39.8B £-15.6B
06:00 AM
GB
تغییرات فصلی نهایی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q1 1.3% 0.8% 0.8%
06:00 AM
GB
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q1 6.6% 8.7% 8.7%
06:00 AM
GB
تغییرات سالیانه قیمت مسکن در سراسر کشور JUN 11.2% 10.8% 10.7%
06:00 AM
GB
تغییرات ماهیانه قیمت مسکن در سراسر کشور JUN 0.9% 0.5% 0.6%
06:00 AM
GB
سرمایه گذاری بازرگانی (تغییرات سالانه) نهایی Q1 1% 8.5% 8.5%
06:00 AM
GB
سرمایه گذاری تجاری QoQ نهایی Q1 1% -0.5% -0.5%
01/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:30 AM
GB
اعتبارات مصرف کننده بانک انگلیس MAY £1.399B £1.3B £1.37B
08:30 AM
GB
وام رهنی MAY £4.121B £4.15B £3.9B
08:30 AM
GB
S&P Global/CIPS Manufacturing PMI Final JUN 54.6 53.4 53.4
08:30 AM
GB
میزان قبول وام های رهنی MAY 65.974K 64K 64.4K
08:30 AM
GB
تغییرات ماهیانه خالص پرداخت وام به افراد MAY £5.5B £5.1B
05/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
GB
فروش خودرو جدید (سالانه) JUN -20.6%
08:30 AM
GB
S&P Global/CIPS خدمات PMI نهایی انگلستان JUN 53.4 53.4 53.4
08:30 AM
GB
S&P Global/CIPS Composite PMI Final JUN 53.1 53.1 53.1
06/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:30 AM
GB
S&P Global/CIPS Construction PMI JUN 56.4 56.2
07/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
GB
Halifax تغییرات ماهیانه شاخص قیمت مسکن JUN 1% 0.5%
06:00 AM
GB
Halifax تغییرات سالیانه شاخص قیمت مسکن JUN 10.5% 11.7%
08:30 AM
GB
نهایی QoQ بهره وری نیروی کار Q1 1.3% -0.7%
10:00 AM
GB
نرخ وام مسکن BBA JUN 4.25% 4.32%
11/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:01 PM
GB
میزان خرده فروشی BRC فروش مانیتور (سالانه) JUN -1.5% -0.5%
13/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
GB
تغییرات ماهیانه تولید ناخالص داخلی MAY -0.3% -0.1%
06:00 AM
GB
تولید ناخالص داخلی 3 ماه متوسط MAY 0.2% 0.1%
06:00 AM
GB
(تولید (تغییرات سالیانه MAY 0.5%
06:00 AM
GB
(تولیدات ساخت و ساز (تغییرات سالیانه MAY 3.9% -35%
06:00 AM
GB
تراز تجاری کالاهای غیر آمریکایی MAY £-10.988B
06:00 AM
GB
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه MAY 0.7%
06:00 AM
GB
تولیدات صنعتی (ماهانه) MAY -0.6%
06:00 AM
GB
(محصولات تولیدی (تغییرات ماهیانه MAY -1.0%
06:00 AM
GB
(تولید ناخالص داخلی (تغییرات سالیانه MAY 3.4% 2.8%
11:00 AM
GB
موازنه تجاری MAY £-8.503B
11:00 AM
GB
تراز تجاری کالا MAY £-20.893B
12:00 PM
GB
NIESR ردیاب تولید ناخالص داخلی ماهانه JUN -0.1% 0%
11:01 PM
GB
تراز قیمت مسکن RICS JUN 73%
19/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
GB
نرخ بیکاری MAY 3.8%
06:00 AM
GB
تغییر تعداد مدعیان بیکاری JUN -19.7K -25K
06:00 AM
GB
تغییر اشتغال APR 177K 90K
06:00 AM
GB
میانگین درآمد شامل پاداش (3 ماه/سال) MAY 6.8% 7.8%
06:00 AM
GB
میانگین درآمد به استثنای پاداش (3 ماه/سال) MAY 4.2% 4.0%
20/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
GB
نرخ تورم (سالانه) JUN 9.1% 9.1%
06:00 AM
GB
نرخ تورم (ماهانه) JUN 0.7%
06:00 AM
GB
(تغییرات سالیانه) نرخ تورم هسته JUN 5.9%
06:00 AM
GB
شاخص قیمت تولید کننده خروجی هسته (ماهانه) JUN 1.5%
06:00 AM
GB
شاخص قیمت تولید کننده خروجی هسته(تغییرات سالانه) JUN 14.8%
06:00 AM
GB
(تغییرات ماهیانه)نرخ تورم هسته JUN 0.5%
06:00 AM
GB
شاخص قیمت تولید کننده ورودی(سالانه) JUN 22.1%
06:00 AM
GB
شاخص قیمت تولید کننده ورودی(ماهانه) JUN 2.1%
06:00 AM
GB
(تغییرات ماهیانه)شاخص قیمت تولید کننده خروجی JUN 1.6%
06:00 AM
GB
شاخص قیمت تولید کننده خروجی (سالانه) JUN 15.7%
06:00 AM
GB
(تغییرات سالانه)شاخص قیمت خرده فروشی JUN 11.7%
06:00 AM
GB
(تغییرات ماهانه)شاخص قیمت خرده فروشی JUN 0.7%
21/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
GB
استقراض خالص بخش عمومی بانک های سابق JUN £-13.99B £ -14.8B
06:00 AM
GB
استقراض خالص بخش دولتی JUN £-13.2B
11:01 PM
GB
GFK اطمینان مصرف کننده گروه JUL -30
22/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
GB
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه JUN -0.5% 0.2%
06:00 AM
GB
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه JUN -4.7% 2%
06:00 AM
GB
(خرده فروشی به استثنا سوخت (تغییرات ماهیانه JUN -0.7%
06:00 AM
GB
(خرده فروشی به استثنا سوخت (تغییرات سالیانه JUN -5.7%
08:30 AM
GB
S&P Global/CIPS Manufacturing PMI Flash JUL
08:30 AM
GB
S&P Global/CIPS خدمات PMI فلش انگلستان JUL
08:30 AM
GB
S&P Global/CIPS Composite PMI Flash JUL
10:00 AM
GB
شاخص خوشبینی کسب و کار کنفدراسیون صنایع بریتانیا Q3 -34
10:00 AM
GB
سفارشات روند صنعتی کنفدراسیون صنایع بریتانیا JUL 18

انگلستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

انگلستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.