27/09/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
03:00 PM
GB
BoE Gov Bailey سخنرانی
28/09/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:45 AM
GB
مزایده 30 ساله خزانه داری 0.972%
29/09/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:30 AM
GB
(BoE)اعتبارات مصرف کننده بانک انگلیس AUG £-0.042B £0.294B £0.2B
08:30 AM
GB
وام رهنی AUG £-1.4B £3.552B £2.5B
08:30 AM
GB
میزان قبول وام های رهنی AUG 75.2K 75.25K 75K
08:30 AM
GB
تغییرات ماهیانه خالص پرداخت وام به افراد AUG £-1.4B £0.8B
03:45 PM
GB
BoE Gov Bailey سخنرانی
30/09/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
GB
حساب جاری Q2 £-12.8B £-16B £-18B
06:00 AM
GB
تغییرات فصلی نهایی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q2 -1.6% 4.8% 4.8%
06:00 AM
GB
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q2 -6.1% 22.2% 22.2%
06:00 AM
GB
تغییرات سالیانه قیمت مسکن در سراسر کشور SEP 11% 11.6%
06:00 AM
GB
تغییرات ماهیانه قیمت مسکن در سراسر کشور SEP 2.1% 0.6% 1.4%
06:00 AM
GB
سرمایه گذاری تجاری QoQ نهایی Q2 -10.7% 2.4%
06:00 AM
GB
سرمایه گذاری بازرگانی (سالانه) نهایی Q2 -16.9% 9.7%
08:00 AM
GB
تولید خودرو (سالانه) AUG -37.6% -22.3%
01/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:30 AM
GB
CIPS/شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید نهایی مارکیت SEP 60.3 56.3
05/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
GB
فروش خودرو جدید (سالانه) SEP -22%
08:30 AM
GB
نهایی Marki / CIPS کامپوزیت PMI SEP 54.8 54.1 54.1
08:30 AM
GB
نهایی PMI خدمات Markit / CIPS UK SEP 55.0 54.6 54.6
06/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:30 AM
GB
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) ساخت و ساز SEP 55.2 54.9
07/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
GB
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت مسکن Halifax SEP 0.7% 1.2%
06:00 AM
GB
تغییرات سالیانه شاخص قیمت مسکن Halifax SEP 7.1% 6.6%
08:30 AM
GB
نهایی QoQ بهره وری نیروی کار Q2 0.4% -0.5%
10:00 AM
GB
BBA Mortgage Rate SEP 3.61% 3.61%
11/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
GB
موازنه تجاری AUG £-3.1B
06:00 AM
GB
(تولیدات ساخت و ساز (تغییرات سالیانه AUG 8.6% 5.1%
06:00 AM
GB
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه AUG 3.8% 3.6%
06:00 AM
GB
تولیدات صنعتی (ماهانه) AUG 1.2% 0.8%
06:00 AM
GB
تولید ناخالص داخلی 3 ماه متوسط AUG 3.6% 2.5%
06:00 AM
GB
(تولید (تغییرات سالیانه AUG 6% 4.7%
06:00 AM
GB
(تولید ناخالص داخلی (تغییرات سالیانه AUG 7.5% 5.9%
06:00 AM
GB
تراز تجاری کالا AUG £-12.706B
06:00 AM
GB
تغییرات ماهیانه تولید ناخالص داخلی AUG 0.1% 0.6%
06:00 AM
GB
تغییرات ماهیانه تولید AUG 0% 0.5%
01:00 PM
GB
ردیاب تولید ناخالص داخلی ماهانه NIESR Q3 2.4% 1.5%
12/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
GB
تغییر تعداد مدعیان بیکاری SEP -58.6K
06:00 AM
GB
تغییر اشتغال JUL 183K 195K
06:00 AM
GB
نرخ بیکاری AUG 4.6% 4.6%
06:00 AM
GB
متوسط درآمد با مزایا AUG 8.3% 7.1%
06:00 AM
GB
متوسط درآمد بدون مزایا AUG 6.8% 6%
20/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
GB
نرخ تورم (سالانه) SEP 3.2% 3.2%
06:00 AM
GB
نرخ تورم (ماهانه) SEP 0.7% 0.4%
06:00 AM
GB
(تغییرات سالیانه) نرخ تورم هسته SEP 3.1% 2.9%
06:00 AM
GB
شاخص قیمت تولید کننده خروجی هسته(تغییرات سالانه) SEP 5.3% 5.7%
06:00 AM
GB
شاخص قیمت تولید کننده خروجی هسته (ماهانه) SEP 1% 0.4%
06:00 AM
GB
(تغییرات ماهیانه)شاخص قیمت تولید کننده خروجی SEP 0.7% 0.5%
06:00 AM
GB
شاخص قیمت تولید کننده خروجی (سالانه) SEP 5.9% 6.7%
06:00 AM
GB
(تغییرات ماهانه)شاخص قیمت خرده فروشی SEP 0.6% 0.4%
06:00 AM
GB
(تغییرات سالانه)شاخص قیمت خرده فروشی SEP 4.8% 4.9%
06:00 AM
GB
شاخص قیمت تولید کننده ورودی(ماهانه) SEP 0.4%
06:00 AM
GB
شاخص قیمت تولید کننده ورودی(سالانه) SEP 11%
06:00 AM
GB
(تغییرات ماهیانه)نرخ تورم هسته SEP 0.7% 0.3%
09:45 AM
GB
مزایده Obligacion ده ساله 0.740%
21/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
GB
استقراض خالص بخش دولتی SEP £-20.5B £-24.4B
11:01 PM
GB
GFK اطمینان مصرف کننده گروه OCT -13
22/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
GB
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه SEP -0.9% 1.5%
06:00 AM
GB
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه SEP 0%
06:00 AM
GB
(خرده فروشی به استثنا سوخت (تغییرات ماهیانه SEP
06:00 AM
GB
(خرده فروشی به استثنا سوخت (تغییرات سالیانه SEP
08:30 AM
GB
برآورد مرکب مدیران خرید (پی ام آی) مارکیت / سی آی پی اس OCT
08:30 AM
GB
برآورد شاخص مدیران خرید (پی ام آی) مارکیت / سی آی پی اس OCT
08:30 AM
GB
برآورد خدمات شاخص مدیران خرید (پی ام آی) مارکیت / سی آی پی اس OCT
10:00 AM
GB
صفحه اول خوشبینی CBI کسب و کار Q4 27 15
10:00 AM
GB
سفارشات روند صنعتی کنفدراسیون صنایع بریتانیا OCT 22 19

انگلستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

انگلستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.