19/01/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
GB
نرخ تورم (سالانه) DEC 5.4% 5.1% 5.2% 5.2%
07:00 AM
GB
نرخ تورم (ماهانه) DEC 0.5% 0.7% 0.3% 0.4%
07:00 AM
GB
(تغییرات سالیانه) نرخ تورم هسته DEC 4.2% 4.0% 3.9% 4%
07:00 AM
GB
شاخص قیمت تولید کننده خروجی هسته (ماهانه) DEC 0.5% 0.8% 0.4%
07:00 AM
GB
شاخص قیمت تولید کننده خروجی هسته(تغییرات سالانه) DEC 8.7% 8.2% ® 8.1%
07:00 AM
GB
(تغییرات ماهیانه)نرخ تورم هسته DEC 0.5% 0.5% 0.2% 0.3%
07:00 AM
GB
شاخص قیمت تولید کننده ورودی(سالانه) DEC 13.5% 15.2% ® 13.7% 13.7%
07:00 AM
GB
شاخص قیمت تولید کننده ورودی(ماهانه) DEC -0.2% 1.5% ® 0.7% 0.7%
07:00 AM
GB
(تغییرات ماهیانه)شاخص قیمت تولید کننده خروجی DEC 0.3% 1% ® 0.6% 0.7%
07:00 AM
GB
شاخص قیمت تولید کننده خروجی (سالانه) DEC 9.3% 9.4% ® 9.4% 9.5%
07:00 AM
GB
(تغییرات سالانه)شاخص قیمت خرده فروشی DEC 7.5% 7.1% 7.1% 7.1%
07:00 AM
GB
(تغییرات ماهانه)شاخص قیمت خرده فروشی DEC 1.1% 0.7% 0.7% 0.6%
02:15 PM
GB
رئیس بانک انگلیس - Bailey سخنرانی
21/01/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:01 AM
GB
GFK اطمینان مصرف کننده گروه JAN -15 -15 -18
07:00 AM
GB
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه DEC 1.4% -0.6% -0.6%
07:00 AM
GB
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه DEC 4.7% 3.4% 3%
07:00 AM
GB
(خرده فروشی به استثنا سوخت (تغییرات ماهیانه DEC 1.1% -0.5% -0.6%
07:00 AM
GB
(خرده فروشی به استثنا سوخت (تغییرات سالیانه DEC 2.7% 1.1% 1%
01:00 PM
GB
BoE L Mann Speech
24/01/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:30 AM
GB
برآورد مرکب مدیران خرید (پی ام آی) مارکیت / سی آی پی اس JAN 53.6 54
09:30 AM
GB
برآورد شاخص مدیران خرید (پی ام آی) مارکیت / سی آی پی اس JAN 57.9 57
09:30 AM
GB
برآورد خدمات شاخص مدیران خرید (پی ام آی) مارکیت / سی آی پی اس JAN 53.6 54
25/01/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
GB
استقراض خالص بخش دولتی DEC £-17.4B £-18.8B
11:00 AM
GB
شاخص خوشبینی کسب و کار کنفدراسیون صنایع بریتانیا Q1 2 5
11:00 AM
GB
سفارشات روند صنعتی کنفدراسیون صنایع بریتانیا JAN 24 18
27/01/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:01 AM
GB
تولید خودرو (سالانه) DEC -28.7% -16.3%
11:00 AM
GB
(CBI) معاملات توزیعی بانک مرکزی امریکا JAN 8 11
01/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
GB
تغییرات سالیانه قیمت مسکن در سراسر کشور JAN 10.4% 11.6%
07:00 AM
GB
تغییرات ماهیانه قیمت مسکن در سراسر کشور JAN 1% 0.7%
09:30 AM
GB
اعتبارات مصرف کننده بانک انگلیس DEC £1.2B £0.7B
09:30 AM
GB
CIPS/شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید نهایی مارکیت JAN 57.9
09:30 AM
GB
میزان قبول وام های رهنی DEC 67K 65K
09:30 AM
GB
تغییرات ماهیانه خالص پرداخت وام به افراد DEC £4.93B £4.5B
09:30 AM
GB
وام رهنی DEC £3.7B £3.6B
03/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:30 AM
GB
نهایی PMI خدمات Markit / CIPS UK JAN 53.6
09:30 AM
GB
نهایی Marki / CIPS کامپوزیت PMI JAN 53.6
12:00 PM
GB
(BoE) اعلام نرخ بهره بانک انگلیس 0.25% 0.5%
12:00 PM
GB
گزارش سیاست های پولی
12:00 PM
GB
صورت جلسه نشت کمیته سیاست پولی
12:00 PM
GB
افزایش ذخیره پولی- بانک انگلیس £875B £875B
12:00 PM
GB
رای گیری کمیته سیاست گذاری پولی بانک انگلیس 8/9 9/9
12:00 PM
GB
BoE رای بدون تغییر کمیته سیاست های پولی 1/9 0/9
12:00 PM
GB
رای گیری کمیته سیاست گذاری پولی بانک انگلیس 0/9 0/9
04/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
GB
فروش خودرو جدید (سالانه) JAN -18.2% -6.3%
09:30 AM
GB
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) ساخت و ساز JAN 54.3 54.5
07/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
GB
Halifax تغییرات ماهیانه شاخص قیمت مسکن JAN 1.1%
07:00 AM
GB
Halifax تغییرات سالیانه شاخص قیمت مسکن JAN 9.8%
11:00 AM
GB
نرخ وام مسکن BBA JAN 3.63% 3.64%
08/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:01 AM
GB
میزان خرده فروشی BRC فروش مانیتور (سالانه) JAN
11/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
GB
موازنه تجاری DEC £0.626B £ -3.1B
07:00 AM
GB
GDP نرخ رشد کاهش یافت Prel Q4 1.1% 1.2%
07:00 AM
GB
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ابتدایی Q4 6.8%
07:00 AM
GB
تراز تجاری کالا DEC £-11.34B
07:00 AM
GB
تراز تجاری کالاهای غیر آمریکایی DEC £-5.67B
07:00 AM
GB
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه DEC 0.1% 0.9%
07:00 AM
GB
تولیدات صنعتی (ماهانه) DEC 1% 0.4%
07:00 AM
GB
تولید ناخالص داخلی 3 ماه متوسط DEC 1.1% 1.2%
07:00 AM
GB
(تولید (تغییرات سالیانه DEC 0.4% 1.9%
07:00 AM
GB
تغییرات ماهیانه تولید ناخالص داخلی DEC 0.9% -0.2%
07:00 AM
GB
سرمایه گذاری بازرگانی QoQ Prel Q4
07:00 AM
GB
سرمایه گذاری بازرگانی (سالانه) Prel Q4
07:00 AM
GB
(تولید ناخالص داخلی (تغییرات سالیانه DEC 8.0% 6.7%
07:00 AM
GB
(محصولات تولیدی (تغییرات ماهیانه DEC 1.1% 0.3%
07:00 AM
GB
تغییرات سالیانه سفارشات ساخت و ساز Q4
07:00 AM
GB
(تولیدات ساخت و ساز (تغییرات سالیانه DEC 6.8% 7.5%
01:00 PM
GB
NIESR ردیاب تولید ناخالص داخلی ماهانه JAN 1.2% 1%
15/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
GB
تغییر تعداد مدعیان بیکاری JAN -43.3K
07:00 AM
GB
نرخ بیکاری DEC 4.1%
07:00 AM
GB
تغییر اشتغال NOV 60K
07:00 AM
GB
متوسط درآمد با مزایا DEC 4.2% 4.1%
07:00 AM
GB
متوسط درآمد بدون مزایا DEC 3.8% 3.2%

انگلستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

انگلستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.