07/04/2020 واقعی قبلی
07:30 AM
GB
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت مسکن Halifax MAR 0% 0.2% ®
07:30 AM
GB
تغییرات سالیانه شاخص قیمت مسکن Halifax MAR 3% 2.8%
08:30 AM
GB
Labour Productivity QoQ Final Q4 0.3% 0.5% ®
09/04/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
GB
موازنه تجاری FEB £4.2B
06:00 AM
GB
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی FEB -2.9%
06:00 AM
GB
تولیدات صنعتی (ماهانه) FEB -0.1%
06:00 AM
GB
GDP 3-Month Avg FEB 0%
06:00 AM
GB
تغییرات سالیانه تولید FEB -3.6%
06:00 AM
GB
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز FEB 1.6%
06:00 AM
GB
تولید ناخالص داخلی تغییرات سالیانه FEB 0.6%
06:00 AM
GB
تراز تجاری کالا FEB £-3.72B
06:00 AM
GB
تغییرات ماهیانه تولید ناخالص داخلی FEB 0%
06:00 AM
GB
تغییرات ماهیانه تولید FEB 0.2%
01:00 PM
GB
NIESR Monthly GDP Tracker MAR 0.2%
15/04/2020 واقعی قبلی
09:45 AM
GB
مزایده Obligacion ده ساله 0.307%
16/04/2020 واقعی قبلی
09:45 AM
GB
مزایده 30 ساله خزانه داری 1.029%
21/04/2020 واقعی قبلی
08:30 AM
GB
تغییر تعداد مدعیان بیکاری MAR
08:30 AM
GB
تغییر اشتغال JAN 184K
08:30 AM
GB
نرخ بیکاری FEB 3.9%
08:30 AM
GB
متوسط درآمد بدون مزایا FEB 3.1%
08:30 AM
GB
متوسط درآمد با مزایا FEB 3.1%
09:45 AM
GB
مزایده 5 ساله خزانه داری 0.640%
22/04/2020 واقعی قبلی
08:30 AM
GB
نرخ تورم (سالانه) MAR 1.7%
08:30 AM
GB
نرخ تورم (ماهانه) MAR 0.4%
08:30 AM
GB
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم MAR 1.7%
08:30 AM
GB
PPI Core Output MoM MAR -0.1%
08:30 AM
GB
PPI Core Output YoY MAR 0.4%
08:30 AM
GB
تغییرات ماهیانه خروجی PPI MAR -0.3%
08:30 AM
GB
تغییرات سالیانه خروجی PPI MAR 0.4%
08:30 AM
GB
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت خرده فروشی MAR 0.5%
08:30 AM
GB
تغییرات سالیانه شاخص قیمت خرده فروشی MAR 2.5%
08:30 AM
GB
تغییرات ماهیانه ورودی PPI MAR 0.9%
08:30 AM
GB
تغییرات سالیانه ورودی PPI MAR 2.1%
08:30 AM
GB
تغییرات ماهیانه نرخ هسته تورم MAR 0.6%
23/04/2020 واقعی قبلی
08:30 AM
GB
Markit/CIPS UK Services PMI Flash APR 34.5
08:30 AM
GB
Markit/CIPS Manufacturing PMI Flash APR 47.8
08:30 AM
GB
تغییرات ماهیانه خرده فروشی MAR -0.3%
08:30 AM
GB
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAR 0%
08:30 AM
GB
تغییرات ماهیانه خرده فروشی به استثنا سوخت MAR -0.5%
08:30 AM
GB
تغییرات سالیانه خرده فروشی به استثنا سوخت MAR 0.5%
08:30 AM
GB
Markit/CIPS Composite PMI Flash APR 36.0
08:30 AM
GB
استقراض خالص بخش دولتی MAR £0.39B
24/04/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
GB
معاملات توزیعی بانک مرکزی امریکا (CB) APR -3
27/04/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
GB
صفحه اول خوشبینی CBI کسب و کار Q2 23
10:00 AM
GB
سفارشات روند صنعتی موسسه CBI APR -29
29/04/2020 واقعی قبلی
11:01 PM
GB
اطمینان مصرف کننده گروه GFK APR -34
30/04/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
GB
تغییرات سالیانه قیمت مسکن در سراسر کشور APR 3%
06:00 AM
GB
تغییرات ماهیانه قیمت مسکن در سراسر کشور APR 0.8%
08:00 AM
GB
Car Production YoY MAR -0.8%
01/05/2020 واقعی قبلی
08:30 AM
GB
اعتبارات مصرف کننده بانک انگلیس (BoE) MAR £0.9B
08:30 AM
GB
وام رهنی MAR £4B
08:30 AM
GB
Markit/CIPS Manufacturing PMI Final APR 47.8
08:30 AM
GB
میزان قبول وام های رهنی MAR 73.55K
08:30 AM
GB
تغییرات ماهیانه خالص پرداخت وام به افراد MAR £5.2B


انگلستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

انگلستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.