بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 1.26 1.25 1.25 1.24 1.23 1.21
بازار سهام 7345.78 7079 7006 6934 6862 6721
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.85 0.92 0.95 0.99 1.02 1.1
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 -0.2 0.3 0.4 0.3 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.80 1.1 1.3 1.2 1.3 1.5
نرخ بیکاری 3.80 3.8 3.6 3.7 3.8 3.8
نرخ تورم 2.10 1.8 1.9 2 2.1 2.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.3 0.3 0.2 0.3 0.6
نرخ بهره 0.75 0.75 0.75 1 1 1.5
موازنه تجاری -2740.00 -2900 -3300 -3600 -3300 -3100
حساب جاری -23707.00 -20500 -18700 -24600 -19200 -22800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.90 -4 -4 -4 -4.2 -4.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 84.70 83.4 83.4 83.4 82.5 82.5
بودجه دولت -2.00 -1.2 -1.2 -1.2 -1.4 -1.4
اطمینان کسب و کار -13.00 -12 -14 -10 -6 2
شاخص PMI تولید 49.40 51.2 52.5 52.9 53.4 52.9
شاخص PMI خدمات 51.00 50.1 50.9 52.6 54 52.5
ضریب اطمینان مصرف کننده -10.00 -12 -17 -12 -10 -6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.00 -0.7 -0.2 -0.6 0.5 0.5
نرخ مالیات شرکت 19.00 19 19 19 17 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 -0.2 0.3 0.4 0.3 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.80 1.1 1.3 1.2 1.3 1.5
تولید ناخالص داخلی 2622.43 2890 2890 2890 2950 2950
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 514019.00 512417 516980 517620 520701 525384
تولید ناخالص ملی 527584.00 527925 531918 533915 534443 541924
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 87495.00 86337 87000 86488 88632 87785
تولید ناخالص داخلی سرانه 42514.49 43200 43200 43200 43800 43800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 39753.24 40700 40700 40700 41100 41100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2832.00 2901 2903 2919 2869 2962
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28576.00 28246 28811 28625 28947 29055
تولید ناخالص داخلی از ساخت 46254.00 45992 46183 45799 46855 46486
تولید ناخالص داخلی از معادن 4883.00 4776 4890 4846 4946 4919
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 20967.00 21058 21219 21193 21240 21511
تولید ناخالص داخلی از خدمات 367030.00 365782 368827 370224 371801 375777
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 19930.00 19758 20044 20284 20189 20588
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 3.80 3.8 3.6 3.7 3.8 3.8
افراد بیکار 1102.80 1125 1190 1200 1205 1290
نرخ اشتغال 76.10 75.9 76 76 75.8 75.8
تغییر تعداد مدعیان بیکاری 23.20 15 24 26 32 22
نرخ مشارکت نیروی کار 79.20 79.2 79.2 79.3 79.4 79.5
نرخ بیکاری بلند مدت 1.00 1.2 1.2 1.2 1.3 1.5
نرخ بیکاری جوانان 10.40 11.5 11.5 11.5 11.6 11.9
هزینه های کار 105.60 107 109 109 109 113
بهره وری 101.70 102 103 104 104 106
پست های خالی شغلی 837.00 845 836 825 815 805
دستمزد 532.00 537 543 547 546 565
دستمزد در تولید 612.00 618 625 628 624 648
حداقل دستمزد 8.21 8.21 8.21 8.21 8.21 8.5
رشد دستمزد 3.10 3.4 3.6 3.6 3.5 3.2
جمعیت 66.19 66.36 66.36 66.57 66.95 66.95
سن بازنشستگی زنان 65.50 65.5 65.5 65.5 66 66
سن بازنشستگی مردان 65.50 65.5 65.5 65.5 65.5 66
هزینه زندگی خانواده 1300.00 1272 1274 1347 1346 1390
هزینه زندگی انفرادی 895.00 879 881 927 926 957
میانگین ساعات کار در هفته 32.20 32.3 32.3 32.3 32.3 32.3
تغییر اشتغال 32.00 85 65 150 125 110
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1320.00 1220 1222 1368 1366 1411
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2330.00 2182 2186 2414 2412 2491
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 2.10 1.8 1.9 2 2.1 2.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.3 0.3 0.2 0.3 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.60 108 109 109 109 112
قیمت مصرف کننده اصلی 107.40 107 108 109 109 111
اندازه اصل تورم 1.80 1.5 1.6 1.6 1.8 2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105.28 106 107 108 108 110
تغییر قیمت تولید کننده 2.10 1.6 1.8 2 2.1 2.2
تورم مواد غذایی 0.70 0.9 1.2 1.5 1.7 1.9
انتظارات تورم 2.60 1.9 1.7 2.2 2.1 2
قیمت تولید 115.50 116 117 117 117 120
CPI مسکن آب و برق 107.00 106 107 108 107 110
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 112.91 112 113 114 113 116
قیمت تولید کننده هسته 114.00 114 115 116 116 118
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 0.75 0.75 0.75 1 1 1.5
نرخ بهره بین بانکی 0.79 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85
عرضه پول M1 1767821.00 1951000 2111000 2155400 2252000 2510800
عرضه پول M2 2421438.00 2746000 2856000 2913800 2961000 3129100
ذخایر ارزی 165203.57 179000 185000 189000 189000 205000
ترازنامه بانک 3858644.00 4080000 4220000 4350000 4410000 4510000
ترازنامه بانک مرکزی 593867.00 616000 625000 642000 651000 669200
وام به بخش خصوصی 2439096.00 2480000 2520000 2590000 2620000 2680000
نرخ بهره سپرده 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 1
نرخ وام 1.00 1 1 1 1 1
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 229.40 225 225 225 221 221
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -2740.00 -2900 -3300 -3600 -3300 -3100
حساب جاری -23707.00 -20500 -18700 -24600 -19200 -22800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.90 -4 -4 -4 -4.2 -4.2
واردات 56212.00 57800 58500 59100 59200 59800
صادرات 53472.00 54900 55200 55500 55900 56700
بدهی خارجی 6621492.00 6655000 6669000 6686000 6726000 6811000
گردش سرمایه 34972.00 16500 16500 38200 12500 36900
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 15947.00 22500 -9700 15600 25200 15900
ذخایر طلا 310.30 310 310 310 310 310
تولید نفت خام 1129.00 800 800 800 750 750
درآمد گردشگری 1150.00 2600 2700 2250 1950 2490
ورود توریست 2200.00 4010 3490 2990 3480 3040
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 84.70 83.4 83.4 83.4 82.5 82.5
بودجه دولت -2.00 -1.2 -1.2 -1.2 -1.4 -1.4
ارزش بودجه دولت -2778.00 -4400 -2200 1900 5500 2100
هزینه های دولت 94208.00 92751 92677 93881 95433 95289
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.50 38 38 38 38.4 38.4
بدهی های دولت -4967.00 -3210 -3200 -2840 -1120 -2460
درآمدهای دولت 61246.00 57420 58900 59870 64980 61870
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 19.00 19 19 19 17 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
نرخ تامین اجتماعی 25.80 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13.80 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.00 12 12 12 12 12
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
اطمینان کسب و کار -13.00 -12 -14 -10 -6 2
شاخص PMI تولید 49.40 51.2 52.5 52.9 53.4 52.9
شاخص PMI خدمات 51.00 50.1 50.9 52.6 54 52.5
تولید صنعتی -1.00 0.9 0.8 1.1 1.5 1.8
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.70 -0.3 0.6 0.4 0.2 0.5
تولید صنعتی -0.80 0.7 0.5 0.9 1.1 1.5
استفاده از ظرفیت 80.70 79.9 79.5 79.6 79.4 79.5
سفارشات کارخانه -10.00 -6 -8 -5 -1 -4
ورشکستگی 4188.00 4900 4800 4500 4700 4600
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -56.10 -48 -40 -36 -18 -12
تولید خودرو 70971.00 136500 134000 115000 154100 125000
ثبت خودرو 183724.00 245000 362000 151000 475000 174000
تمایلات کسب و کار کوچک -13.00 -22 -28 -24 -16 -7
شاخص اقتصادی مقدم 0.30 -0.2 0.3 0.4 0.3 0.5
استخراج معدن 0.10 -1.4 0.1 0.5 1 1.5
سرمایه گذاری خصوصی 0.50 -2.2 -1.6 -0.8 0.1 0.5
تولید فولاد 644.00 640 640 770 650 850
پی ام آی مرکب 50.90 50.2 51.1 52.4 52.9 52.8
تولید الکتریسیته 27054.00 25100 26000 30100 27200 30200
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -10.00 -12 -17 -12 -10 -6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.00 -0.7 -0.2 -0.6 0.5 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.20 3.4 1.9 1.5 1.9 2.2
هزینه های مصرف کننده 339082.00 338610 340429 341034 343490 346149
درآمد قابل تصرف شخص 344938.00 345151 346492 349077 349422 354313
پس انداز های شخصی 4.80 4.9 5.1 6.2 6 7.9
نرخ وام بانکی 1.75 1.75 1.75 2.5 1.75 1.75
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 87.10 87 87 87 85 85
تسهیلات اعتباری خریدار 942.00 1483 883 703 639 714
قیمت گازوئیل 1.65 1.5 1.46 1.43 1.39 1.39
مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
خانه های مسکونی نوساز 35660.00 43400 45100 41420 42500 44750
میزان ساخت و ساز 2.40 0.5 0.6 0.5 1 1.2
شاخص مسکن 769.80 769 775 785 789 795
میزان قبول وام های رهنی 66.26 70.2 75.4 79.1 80.6 86.6
نرخ مالکیت مسکن 65.00 62.5 62.5 62.5 62 62
درخواست وام مسکن 42989.00 45400 44900 47200 49500 52600
سفارشات ساخت و ساز 6.60 -7.7 -3.6 -2.4 -0.6 1.5
پی ام آی ساخت و ساز 48.60 49.7 51.2 52.6 53.4 54


انگلستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.