بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1.31 1.3 1.29 1.28 1.27 1.26
بازار سهام 7588.92 7490 7417 7344 7272 7131
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.59 0.79 0.85 0.91 0.98 1.13
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.3 0.5 0.4 0.5 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.10 0.9 1.4 1.5 1.5 1.7
نرخ بیکاری 3.80 3.8 3.9 3.9 3.8 4
نرخ تورم 1.30 1.4 1.8 2 1.9 2.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.3 0.2 0.3 0.6 0.4
نرخ بهره 0.75 0.75 0.75 0.5 0.5 0.75
موازنه تجاری 4031.00 -8300 -7200 -6200 -3100 -2800
حساب جاری -15860.00 -19200 -21200 -16700 -22800 -20800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.30 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2 -4.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 80.80 81.3 81.3 81.3 81.3 78.2
بودجه دولت -1.80 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -1.8
شاخص PMI خدمات 52.90 50.4 50.2 51.9 52.5 52.9
اطمینان کسب و کار 23.00 23 12 -8 -14 -2
شاخص PMI تولید 49.80 49.9 50.7 50.5 49.5 50.6
ضریب اطمینان مصرف کننده -11.00 -17 -12 -8 -6 -2
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.60 0.5 -0.4 -0.3 0.5 0.5
نرخ مالیات شرکت 19.00 17 17 17 17 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.3 0.5 0.4 0.5 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.10 0.9 1.4 1.5 1.5 1.7
تولید ناخالص داخلی 2825.21 3020 3020 3020 3020 3090
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 522525.00 522886 522786 525138 530363 539379
تولید ناخالص ملی 548011.00 541785 548697 550751 556231 565687
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 87746.00 88351 88010 88185 89062 90576
تولید ناخالص داخلی سرانه 42986.00 43800 43800 43800 43800 44100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 40158.00 41100 41100 41100 41100 41400
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3003.00 3032 3025 3018 3048 3100
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 29262.00 29517 29218 29408 29701 30206
تولید ناخالص داخلی از ساخت 45925.00 47370 46139 46155 46614 47406
تولید ناخالص داخلی از معادن 3004.00 3098 3070 3019 3049 3101
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 22489.00 22495 22604 22601 22826 23214
تولید ناخالص داخلی از خدمات 374073.00 373305 374469 375943 379684 386139
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 19432.00 19592 19508 19529 19723 20059
فهرست فعالیتهای اقتصادی 0.60 1.2 1.2 1.5 1.5 1.8
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 3.80 3.8 3.9 3.9 3.8 4
افراد شاغل 32901.00 32650 32650 32650 32700 32900
افراد بیکار 1240.20 1290 1340 1360 1410 1550
قسمت مدت زمان اشتغال 8544.00 8550 8550 8550 8500 8500
استخدام تمام وقت 24357.00 24100 24100 24100 24200 24400
نرخ اشتغال 76.30 75.8 75.7 75.7 75.8 75.5
تغییر تعداد مدعیان بیکاری 14.90 32 19 32 22 25
نرخ مشارکت نیروی کار 79.40 79.4 79.4 79.5 79.5 79.6
نرخ بیکاری بلند مدت 0.90 1 1 0.9 0.9 0.9
نرخ بیکاری جوانان 11.40 11.4 11.4 11.3 11.3 11.3
هزینه های کار 109.40 111 113 113 113 117
بهره وری 101.30 102 102 101 102 102
پست های خالی شغلی 805.00 815 809 802 805 805
دستمزد 544.00 549 557 560 561 580
دستمزد در تولید 622.00 626 636 639 642 663
رشد دستمزد 3.20 3.5 3.4 3.4 3.2 3.3
حداقل دستمزد 8.21 8.21 8.72 8.72 8.72 8.9
جمعیت 66.19 66.95 66.95 66.95 66.95 67.33
سن بازنشستگی زنان 65.50 66 66 66 66 66
سن بازنشستگی مردان 65.50 65.5 66 66 66 66
هزینه زندگی خانواده 1300.00 1346 1344 1344 1342 1386
هزینه زندگی انفرادی 895.00 926 925 925 924 954
میانگین ساعات کار در هفته 32.00 32.3 32.3 32.3 32.3 32.3
تغییر اشتغال 208.00 40 55 51 110 50
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1320.00 1366 1364 1364 1362 1407
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2330.00 2412 2408 2408 2405 2484
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 1.30 1.4 1.8 2 1.9 2.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.3 0.2 0.3 0.6 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.50 108 110 111 111 113
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 108.50 108 110 111 111 113
قیمت مصرف کننده اصلی 108.60 109 109 110 110 113
اندازه اصل تورم 1.40 1.4 1.6 1.8 1.7 2.3
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106.53 107 108 109 109 111
تغییر قیمت تولید کننده 0.90 1 1.2 1.5 1.4 2.2
تورم مواد غذایی 1.70 1.5 1.4 1.5 1.6 2
انتظارات تورم 2.30 2.4 2 2.1 2 2
قیمت تولید 115.80 116 117 118 117 120
قیمت خرده فروشی 2.20 1.8 1.9 1.9 2.2 2.5
CPI مسکن آب و برق 106.20 106 109 109 108 111
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 112.10 112 115 114 114 117
قیمت تولید کننده هسته 114.40 115 116 116 116 119
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 0.75 0.75 0.75 0.5 0.5 0.75
نرخ بهره بین بانکی 0.69 0.7 0.7 0.7 0.7 0.95
عرضه پول M0 82560.00 111500 111500 111500 119400 126400
عرضه پول M1 1796451.00 1892000 1924000 1946000 1990800 2090800
عرضه پول M2 2443631.00 2561000 2599000 2623000 2679100 2829100
عرضه پول M3 2869370.00 3321000 3321000 3321000 3420000 3420000
ترازنامه بانک 4006620.00 4010000 4062000 4091000 4110000 4290000
ترازنامه بانک مرکزی 580694.00 608000 611000 619000 624200 636200
وام به بخش خصوصی 2530428.00 2487667 2500481 2543080 2568384 2612047
نرخ بهره سپرده 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.75
نرخ وام 1.00 1 1 1 1 1.25
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 224.00 219 219 219 219 217
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 4031.00 -8300 -7200 -6200 -3100 -2800
حساب جاری -15860.00 -19200 -21200 -16700 -22800 -20800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.30 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2 -4.4
واردات 55804.00 68200 69400 70620 67800 64500
صادرات 59835.00 59900 62200 64450 62750 58700
بدهی خارجی 6940251.00 7515000 7622000 7791000 7801000 7917000
گردش سرمایه 35873.00 12500 17100 12600 30900 27900
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 15164.00 25200 17500 -12300 12900 9900
ذخایر طلا 310.29 310 310 310 310 310
تولید نفت خام 1044.00 800 800 750 750 750
درآمد گردشگری 2390.00 1950 2710 2850 2490 2540
ورود توریست 3140.00 3480 4150 3610 3040 3240
تراز تجاری کالا -5256.00 -11800 -12000 -10600 -13200 -10800
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 80.80 81.3 81.3 81.3 81.3 78.2
بودجه دولت -1.80 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -1.8
ارزش بودجه دولت -493.00 5500 -4900 -2700 2100 1800
هزینه های دولت 98715.00 98512 99818 99209 100196 101899
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 39.30 40 40 40 40 39.9
بدهی های دولت -4040.00 -1100 -3800 -3400 -2460 -2440
درآمدهای دولت 62220.00 64980 58990 60500 61870 62270
درخواست پناهندگی 4415.00 2590 2590 2590 2210 2010
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 19.00 17 17 17 17 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 25.80 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13.80 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.00 12 12 12 12 12
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
شاخص PMI خدمات 52.90 50.4 50.2 51.9 52.5 52.9
اطمینان کسب و کار 23.00 23 12 -8 -14 -2
شاخص PMI تولید 49.80 49.9 50.7 50.5 49.5 50.6
تولید صنعتی -1.60 1.5 1.4 1.3 1.6 1.7
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.20 0.2 -0.6 0.5 0.5 0.4
تولید صنعتی -2.00 1.1 1 0.9 1.2 1.4
استفاده از ظرفیت 81.50 79.4 79.5 79.4 79.5 79.1
میزان سفارشات جدید 10875.00 16100 16100 16100 16480 17180
سفارشات کارخانه -22.00 -18 -10 -12 -8 -4
ورشکستگی 4355.00 4700 5100 4900 4600 4800
سود شرکت سهامی 114104.00 116000 116000 116000 115000 118000
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -38.30 -60 -40 -20 -17 -12
تولید خودرو 107753.00 121100 106700 121000 81000 91000
ثبت خودرو 148997.00 465000 236000 341000 154000 176000
تمایلات کسب و کار کوچک -34.00 -16 -18 -12 -7 -6
شاخص اقتصادی مقدم 0.10 0.3 0.5 0.4 0.5 0.6
سرمایه گذاری خصوصی 0.00 0.1 1.1 0.9 0.5 0.7
استخراج معدن -2.50 -4 -2 1.2 1.5 1.7
تولید فولاد 550.00 650 690 600 850 850
پی ام آی مرکب 52.40 50.2 50.2 52.9 50 50
تولید الکتریسیته 24869.00 27200 25200 26400 30200 30400
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -11.00 -17 -12 -8 -6 -2
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.60 0.5 -0.4 -0.3 0.5 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.90 1.9 2.2 2 2.2 2.2
هزینه های مصرف کننده 341829.00 337570 339734 343538 346956 352855
درآمد قابل تصرف شخص 351816.00 350944 355340 353575 357093 363164
پس انداز های شخصی 5.50 6.5 7.2 7.5 7.9 8.5
نرخ وام بانکی 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 2
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 84.00 85 85 85 85 86
معاملات توزیعی بانک مرکزی امریکا (CB) 0.00 -8 -6 -4 -1 1
تسهیلات اعتباری خریدار 563.00 584 1154 789 713 725
قیمت گازوئیل 1.67 1.78 1.82 1.87 1.91 1.91
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
خانه های مسکونی نوساز 37220.00 33260 30890 32460 34750 38750
میزان ساخت و ساز 2.00 1 1.4 1.1 1.2 1.5
شاخص مسکن 412.10 409 412 416 420 428
میزان قبول وام های رهنی 64.99 67 69.5 72.5 75 80
صفحه اصلی وام 4052.00 3700 4000 4200 3800 4500
نرخ مالکیت مسکن 65.10 62 62 62 62 61.5
قیمت مسکن در سراسر کشور 429.46 434 436 438 440 446
درخواست وام مسکن 43715.00 43700 45200 49500 52600 54400
سفارشات ساخت و ساز -6.80 -2 1 1.6 1.5 2
پی ام آی ساخت و ساز 44.40 49.1 53.7 52.5 52.1 53.6


انگلستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.