بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بازار سهام 5438.11 5377 5273 5170 5070 4869
پول 1.24 1.23 1.22 1.22 1.21 1.19
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.34 0.33 0.36 0.39 0.42 0.47

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.00 -4.9 -1.6 1.2 0.7 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.10 -10 -4 -2 1.4 1.2
نرخ بیکاری 3.90 7 6.9 6.8 6.5 6
نرخ تورم 1.70 1.2 1.2 1.4 1.6 1.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 0.2 0.3 0.6 0.3 0.4
نرخ بهره 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.25
موازنه تجاری 4212.00 6800 5830 4950 5850 5200
حساب جاری -5551.00 -16200 -11700 -12800 -18700 -14400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.80 -3.4 -3.4 -3.4 -3 -3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 80.80 85 85 85 90 90
بودجه دولت -1.80 -7.2 -7.2 -7.2 -8.6 -8.6
شاخص PMI خدمات 35.70 42 45 49.2 51 52
اطمینان کسب و کار 23.00 -60 -38 -14 -12 -8
شاخص PMI تولید 47.80 43 49.5 50.5 51.2 52
ضریب اطمینان مصرف کننده -9.00 -36 -26 -20 -16 -14
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.30 -2.4 -1.3 1.5 1 0.6
نرخ مالیات شرکت 19.00 19 19 19 19 19
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.00 -4.9 -1.6 1.2 0.7 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.10 -10 -4 -2 1.4 1.2
تولید ناخالص داخلی 2910.00 3020 3020 3020 3090 3090
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 523617.00 503421 516535 513145 530948 519302
تولید ناخالص ملی 550397.00 525563 539854 539389 558103 545862
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 86917.00 84640 86797 85179 88134 86201
تولید ناخالص داخلی سرانه 42986.00 43800 43800 43800 44100 44100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 40158.00 41100 41100 41100 38267 41400
فهرست فعالیتهای اقتصادی 0.60 1.2 1.5 1.5 1.5 1.8
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3057.00 2949 3014 2996 3100 3032
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 29507.00 28294 29132 28917 29920 29264
تولید ناخالص داخلی از ساخت 45202.00 44304 45094 44298 45835 44830
تولید ناخالص داخلی از معادن 3034.00 2957 3077 2973 3076 3009
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 22740.00 21724 22143 22285 23058 22553
تولید ناخالص داخلی از خدمات 375147.00 359881 369527 367644 380399 372056
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 19688.00 18962 19454 19294 19964 19526

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 3.90 7 6.9 6.8 6.5 6
افراد شاغل 32985.00 32950 33000 33000 33000 33100
افراد بیکار 1246.10 1340 1360 1410 1410 1550
قسمت مدت زمان اشتغال 8522.00 8550 8550 8500 8500 8500
استخدام تمام وقت 24463.00 24100 24100 24200 24200 24400
نرخ اشتغال 76.50 75.7 75.7 75.8 75.8 75.5
تغییر تعداد مدعیان بیکاری 17.30 19 32 22 22 25
نرخ مشارکت نیروی کار 79.60 79.4 79.5 79.5 79.5 79.6
نرخ بیکاری بلند مدت 0.90 0.8 0.5 0.5 0.2 0.2
نرخ بیکاری جوانان 11.20 11.1 10.8 10.8 10.5 10.5
بهره وری 101.60 102 101 102 102 102
هزینه های کار 109.40 113 113 113 113 117
پست های خالی شغلی 817.00 809 802 805 805 805
دستمزد 547.00 556 560 561 566 582
رشد دستمزد 3.10 3.4 3.3 3.2 3.4 3.6
دستمزد در تولید 619.00 636 638 640 640 663
حداقل دستمزد 8.21 8.72 8.72 8.72 8.72 9.15
جمعیت 66.65 66.95 66.95 66.95 67.33 67.33
سن بازنشستگی زنان 65.50 66 66 66 66 66
سن بازنشستگی مردان 65.50 66 66 66 66 66
هزینه زندگی خانواده 1300.00 1344 1343 1342 1344 1390
هزینه زندگی انفرادی 895.00 925 925 924 925 957
میانگین ساعات کار در هفته 31.90 32.3 32.3 32.3 32.3 32.3
تغییر اشتغال 184.00 55 51 110 110 50
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1320.00 1365 1364 1362 1365 1411
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2330.00 2409 2407 2405 2409 2491

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 1.70 1.2 1.2 1.4 1.6 1.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 0.2 0.3 0.6 0.3 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.60 109 110 110 110 112
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 108.60 109 110 110 110 112
قیمت مصرف کننده اصلی 108.60 109 109 110 110 112
اندازه اصل تورم 1.70 1 1.1 1.4 1.5 1.6
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106.48 107 108 108 108 110
تغییر قیمت تولید کننده 0.40 1.2 1.5 1.4 1.8 2.2
تورم مواد غذایی 1.20 1.4 1.5 1.6 1.7 2
انتظارات تورم 2.30 2 2.1 2 2 2
قیمت تولید 115.60 117 118 117 118 120
قیمت خرده فروشی 2.50 1.9 1.9 2.2 2.2 2.5
CPI مسکن آب و برق 106.20 108 108 108 108 110
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 112.40 114 113 114 114 116
قیمت تولید کننده هسته 114.40 116 116 116 116 119

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.25
نرخ بهره بین بانکی 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56
عرضه پول M0 82598.00 111500 111500 119400 119400 126400
عرضه پول M1 1814637.00 1924000 1946000 1990800 1990800 2090800
عرضه پول M2 2471137.00 2599000 2623000 2679100 2679100 2829100
عرضه پول M3 2889575.00 3321000 3321000 3420000 3420000 3420000
ترازنامه بانک 4019148.00 4062000 4091000 4110000 4110000 4290000
ترازنامه بانک مرکزی 580694.00 611000 619000 624200 624200 636200
وام به بخش خصوصی 2530428.00 2405904 2496697 2479819 2565854 2509577
نرخ بهره سپرده -0.15 -0.15 -0.15 1 -0.15 1.25
نرخ وام 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 224.00 219 219 219 219 217

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری 4212.00 6800 5830 4950 5850 5200
حساب جاری -5551.00 -16200 -11700 -12800 -18700 -14400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.80 -3.4 -3.4 -3.4 -3 -3
واردات 58273.00 47400 45620 47800 48900 49500
صادرات 62485.00 54200 51450 52750 54750 54700
بدهی خارجی 6940251.00 7622000 7791000 7801000 7801000 7917000
گردش سرمایه 35873.00 17100 12600 30900 30900 27900
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 15164.00 17500 -12300 12900 12900 9900
ذخایر طلا 310.29 310 310 310 310 310
تولید نفت خام 1019.00 800 750 750 750 750
تراز تجاری کالا -3720.00 -12000 -10600 -13200 -13200 -10800
درآمد گردشگری 2310.00 2710 2850 2490 2490 2540
ورود توریست 3210.00 2000 2500 3040 3020 3140

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 80.80 85 85 85 90 90
بودجه دولت -1.80 -7.2 -7.2 -7.2 -8.6 -8.6
ارزش بودجه دولت 5756.00 -4900 -2700 2100 2100 1800
هزینه های دولت 100767.00 96046 97992 98752 102178 99937
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 39.30 39.8 39.8 39.8 40.3 40.3
بدهی های دولت 394.00 -3800 -3400 -2460 -2460 -2440
درآمدهای دولت 66402.00 58990 60500 61870 61870 62270
درخواست پناهندگی 3935.00 2590 2590 2210 2210 2010

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات شرکت 19.00 19 19 19 19 19
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 25.80 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13.80 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.00 12 12 12 12 12

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
شاخص PMI خدمات 35.70 42 45 49.2 51 52
اطمینان کسب و کار 23.00 -60 -38 -14 -12 -8
شاخص PMI تولید 47.80 43 49.5 50.5 51.2 52
تولید صنعتی -2.90 1.4 1.3 1.6 1.6 1.7
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.10 -0.6 0.5 0.5 0.5 0.4
تولید صنعتی -3.60 1 0.9 1.2 1.2 1.4
استفاده از ظرفیت 79.20 79.5 79.4 79.5 79.5 79.1
میزان سفارشات جدید 11353.00 16100 16100 16480 16480 17180
سفارشات کارخانه -29.00 -30 -26 -18 -16 -12
ورشکستگی 4284.00 5100 4900 4600 4600 4800
سود شرکت سهامی 113724.00 116000 116000 115000 115000 118000
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -58.50 -48 -36 -27 -22 -18
تولید خودرو 122171.00 106700 121000 81000 81000 91000
ثبت خودرو 79594.00 236000 341000 154000 154000 176000
تمایلات کسب و کار کوچک 36.00 -18 -12 -7 -7 -6
شاخص اقتصادی مقدم 0.00 0.5 0.4 0.5 0.3 0.4
تولید فولاد 586.00 690 600 850 850 850
سرمایه گذاری خصوصی -0.50 1.1 0.9 0.5 0.5 0.7
استخراج معدن 0.80 -2 1.2 1.5 1.5 1.7
پی ام آی مرکب 37.10 42 46 50 51.4 52
تولید الکتریسیته 29731.00 25200 26400 30200 30200 30400

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده -9.00 -36 -26 -20 -16 -14
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.30 -2.4 -1.3 1.5 1 0.6
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.00 -3.2 -2 -2.2 1 1.5
هزینه های مصرف کننده 341502.00 329494 337170 334672 346283 338688
درآمد قابل تصرف شخص 356697.00 342587 346929 349563 361691 353758
پس انداز های شخصی 6.20 9 10 12 11 11
نرخ وام بانکی 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 83.90 85 85 85 85 86
معاملات توزیعی بانک مرکزی امریکا (CB) -3.00 -36 -24 -17 -12 -7
تسهیلات اعتباری خریدار 877.00 1097 725 1284 655 1299
قیمت گازوئیل 1.47 1.4 1.33 1.26 1.2 1.14

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
خانه های مسکونی نوساز 34260.00 30890 32460 34750 34750 38750
میزان ساخت و ساز 1.60 1.4 1.1 1.2 1.2 1.5
شاخص مسکن 415.00 412 416 420 420 428
میزان قبول وام های رهنی 73.55 69.5 72.5 75 75 80
صفحه اصلی وام 3997.00 4000 4200 3800 3800 4500
نرخ مالکیت مسکن 65.10 62 62 62 62 61.5
قیمت مسکن در سراسر کشور 438.04 436 438 440 440 446
درخواست وام مسکن 46815.00 45200 49500 52600 52600 54400
سفارشات ساخت و ساز -0.40 1 1.6 1.5 1.5 2
پی ام آی ساخت و ساز 52.60 38 40 44 47 50


انگلستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.