بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
پول 1.21 1.19 1.18 1.16 1.15 1.12
بازار سهام 7232.65 6975 6787 6604 6425 6083
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.20 2.21 2.35 2.5 2.65 2.99

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 0.8 -1 0.5 0.2 0.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.70 2.7 2.5 1.9 2 1.3
نرخ بیکاری 3.80 3.7 3.6 3.8 3.9 4
نرخ تورم 9.10 10 11 7.4 5 3.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 0.3 0.4 0.5 0.5 0.4
نرخ بهره 1.25 2 2.5 2.5 2.5 2.75
موازنه تجاری -8503.00 -600 -800 -800 -1000 -500
حساب جاری -51700.00 -21400 -23200 -24600 -21400 -25500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.50 -5.3 -5.3 -4.8 -4.8 -4.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 94.00 97.9 97.9 97.8 97.8 97.8
بودجه دولت -15.00 -5.4 -5.4 -3.9 -3.9 -3.9
اطمینان کسب و کار -34.00 -45 -40 -15 5 7
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 52.80 54.2 53.6 54 54 52.9
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 53.40 53.8 54 54.4 54.4 53.6
ضریب اطمینان مصرف کننده -41.00 -25 -19 -5 2 5
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -0.50 -0.9 0.7 1 1 0.4
نرخ مالیات شرکت 19.00 19 19 19 19 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 0.8 -1 0.5 0.2 0.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.70 2.7 2.5 1.9 2 1.3
تولید ناخالص داخلی 2707.74 3200 3200 3400 3400 3400
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 569055.00 561914 572758 578932 579867 586458
تولید ناخالص ملی 608636.00 595742 621502 620200 620809 629581
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 102334.00 97302 98658 99520 104278 100814
تولید ناخالص داخلی سرانه 41811.36 41900 41900 42700 42700 42700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 41627.13 44910 44910 46700 46700 46700
رشد کامل تولید ناخالص داخلی 7.40 3.4 3.4 2.5 2.5 2.5
تولید ناخالص داخلی ماهانه (ماهانه) -0.30 0.4 0.5 0.6 0.6 0.4
تولید ناخالص داخلی ماهانه (سالانه) 3.40 3.6 3.2 2.9 2.9 2.5
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3362.00 3199 3242 3426 3426 3470
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 32051.00 31801 31630 31645 32660 32056
تولید ناخالص داخلی از ساخت 49900.00 49870 49941 50497 50848 51153
تولید ناخالص داخلی از معادن 3948.00 3404 4238 4056 4023 4109
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 25177.00 25810 26160 26043 25655 26382
تولید ناخالص داخلی از خدمات 406933.00 399212 409980 415240 414665 420638
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 20778.00 17964 19033 20560 21173 20828

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ بیکاری 3.80 3.7 3.6 3.8 3.9 4
افراد شاغل 32707.00 32880 32980 3300 33075 33240
افراد بیکار 1584.20 1950 1940 1920 1920 1870
قسمت مدت زمان اشتغال 8145.00 8400 8400 8400 8500 8500
استخدام تمام وقت 24562.00 24700 24600 24600 24600 24800
نرخ اشتغال 75.60 75.7 75.9 76.2 76.2 76.3
تغییر تعداد مدعیان بیکاری -19.70 10 16 12 -15 -5
نرخ مشارکت نیروی کار 78.70 79 79.2 79.4 79.4 79.4
نرخ بیکاری جوانان 10.80 10.8 10.7 10.6 10.8 10.9
بهره وری 101.90 102 103 103 103 103
هزینه های کار 109.60 115 116 115 114 118
پست های خالی شغلی 1300.00 1080 1020 980 980 850
دستمزد 604.00 616 618 630 641 648
دستمزد در تولید 655.00 680 676 688 698 707
رشد دستمزد 6.80 5.9 5 4.2 3.2 2.8
حداقل دستمزد 9.50 9.52 9.52 9.52 9.52 10.14
جمعیت 67.08 67.44 67.44 67.95 67.95 67.95
سن بازنشستگی زنان 66.00 66 66 66 66 66
سن بازنشستگی مردان 66.00 66 66 66 66 66
تغییر اشتغال 177.00 45 36 30 26 25
میانگین ساعات کار در هفته 31.90 32.2 32.2 32 31.9 31.9

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ بهره 1.25 2 2.5 2.5 2.5 2.75
عرضه پول M0 95171.00 98500 98900 99700 99700 105100
عرضه پول M1 2427138.00 2340500 2360800 2382000 2382000 2420800
نرخ بهره بین بانکی 1.69 2.44 2.94 2.94 2.94 2.94
عرضه پول M2 3038313.00 3029600 3049100 3069100 3069100 3129100
عرضه پول M3 3540126.00 3510000 3550000 3570000 3570000 3660000
ترازنامه بانک مرکزی 1087758.00 1092400 1096500 1097100 1098000 1099100
ترازنامه بانک 4550345.00 4529000 4532000 4555000 4585000 4620000
وام به بخش خصوصی 2698489.00 2784000 2810000 2840000 2840000 2910000
نرخ بهره سپرده 0.25 0.25 1 1.5 1.5 1.75
نرخ وام 0.75 0.75 1.5 2 2 2.25
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 212.80 215 215 211 211 211

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
موازنه تجاری -8503.00 -600 -800 -800 -1000 -500
حساب جاری -51700.00 -21400 -23200 -24600 -21400 -25500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.50 -5.3 -5.3 -4.8 -4.8 -4.8
واردات 66881.00 62900 63500 64200 64200 66100
صادرات 58378.00 62100 62700 63200 63200 65600
بدهی خارجی 7317114.00 7349000 7277000 7304000 7304000 7429000
گردش سرمایه 29124.00 12700 11600 15500 16500 17500
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -2198.00 -6800 10500 17600 17600 12600
ذخایر طلا 310.29 310 310 310 310 310
تولید نفت خام 846.00 870 900 920 880 850
تراز تجاری کالاهای غیر آمریکایی -10988.00 -7800 -8100 -7700 -7700 -8600
تراز تجاری کالا -20893.00 -14200 -14800 -13600 -13600 -16700
درآمد گردشگری 1152.00 4500 3600 2890 2890 5910
ورود توریست 1308.00 4890 4500 4150 4150 6500

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 94.00 97.9 97.9 97.8 97.8 97.8
بودجه دولت -15.00 -5.4 -5.4 -3.9 -3.9 -3.9
ارزش بودجه دولت -13990.00 -26300 -12600 -16800 -25710 -10200
هزینه های دولت 115215.00 109100 111200 111200 117404 110600
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 52.00 42 42 41.9 41.9 41.9
بدهی های دولت 2363.20 2410 2440 2490 2490 2510
هزینه های مالی 74018.00 82600 82900 98460 98460 80700
درآمدهای دولت 66577.00 67400 70600 72750 72750 73200
درخواست پناهندگی 15452.00 12600 9900 8650 7240 7100

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ مالیات شرکت 19.00 19 19 19 19 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 27.80 29.05 29.05 29.05 29.05 29.05
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13.80 14.43 14.43 14.43 14.43 14.43
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.00 14.63 14.63 14.63 14.63 14.63

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
اطمینان کسب و کار -34.00 -45 -40 -15 5 7
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 52.80 54.2 53.6 54 54 52.9
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 53.40 53.8 54 54.4 54.4 53.6
تولید صنعتی 0.70 2.4 2.6 2.3 2.3 2.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.60 0.8 0.7 0.6 0.4 0.5
تولید صنعتی 0.50 4.4 3.6 3.2 3.2 2.5
سفارشات کارخانه 18.00 10 8 12 12 5
میزان سفارشات جدید 12967.00 13200 13600 13800 13800 14180
ورشکستگی 4896.00 5200 5100 4900 4300 3900
سود شرکت سهامی 139210.00 138000 139000 141000 143000 145000
تولید خودرو 62284.00 82000 67000 92800 85500 99000
ثبت خودرو 124394.00 227000 108000 250000 180000 110000
تمایلات کسب و کار کوچک -31.00 11 12 15 15 19
میزان خرده فروشی BRC فروش مانیتور (سالانه) -1.50 1.2 0.5 0.9 1.7 1.9
(محصولات تولیدی (تغییرات ماهیانه -1.00 0.2 0.4 0.5 0.5 0.3
شاخص اقتصادی مقدم 0.20 0.8 0.7 0.5 0.5 0.3
استخراج معدن 18.80 32 2.3 2.6 2.6 2
پی ام آی مرکب 53.10 51.6 50.5 51.8 52.2 53.4
سرمایه گذاری خصوصی -0.60 1.4 1.2 0.9 0.9 0.7

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
ضریب اطمینان مصرف کننده -41.00 -25 -19 -5 2 5
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -0.50 -0.9 0.7 1 1 0.4
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه -4.70 4 3.4 3.2 3 2.6
هزینه های مصرف کننده 358229.00 351639 364575 365577 365035 370329
درآمد قابل تصرف شخص 373440.00 387157 383509 380535 380909 388494
پس انداز های شخصی 6.60 6.6 7 6.4 6.4 6
نرخ وام بانکی 2.25 2.25 3 3.5 3.5 3.75
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 87.70 88 88 85 85 85
قیمت گازوئیل 2.32 2.4 2.49 2.58 2.67 2.67
تسهیلات اعتباری خریدار 844.00 385 1019 1312 861 1032
(CBI) معاملات توزیعی بانک مرکزی امریکا -5.00 11 9 10 14 11

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
خانه های مسکونی نوساز 42350.00 45800 42710 50200 50200 44710
میزان ساخت و ساز 3.90 4.2 3.8 3.6 6.4 4.2
شاخص مسکن 498.52 475 476 498 505 470
میزان قبول وام های رهنی 66.16 51 54 56 56 62
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت مسکن 1.00 0.6 0.4 0.3 0.3 0.5
شاخص بهای مسکن (سالانه) 10.50 7.6 4.5 3.6 3.2 3.4
صفحه اصلی وام 7426.00 4400 2900 3200 3200 3600
نرخ مالکیت مسکن 65.20 65 65 64.5 64.5 64.5
نرخ رهن 4.25 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8
قیمت مسکن در سراسر کشور 541.84 511 515 531 548 520
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) ساخت و ساز 56.40 54.9 54.5 53.8 53.2 52.9
سفارشات ساخت و ساز 13.40 2.1 1.4 3 5.5 3.6


انگلستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.