بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
پول 1.37 1.37 1.36 1.35 1.34 1.33
بازار سهام 7214.17 7065 6896 6730 6569 6257
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.16 1.21 1.33 1.47 1.61 1.95

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5.50 1 1.4 1.2 0.8 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 23.60 4.7 6.8 5.1 4 3.6
نرخ بیکاری 4.50 5.1 4.9 4.7 4.4 4.3
نرخ تورم 3.20 4 4.2 2.9 2.2 1.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 0.2 0.3 0.4 0.3 0.4
نرخ بهره 0.10 0.25 0.25 0.5 0.5 0.75
موازنه تجاری -3716.00 -100 -400 -600 -800 -800
حساب جاری -8605.00 -27400 -18700 -17400 -22300 -22600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.50 -4.8 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 97.20 107 109 109 109 109
بودجه دولت -14.20 -10.3 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4
اطمینان کسب و کار 27.00 15 20 12 11 5
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 55.40 54.5 55.2 54.4 53.8 54
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 57.10 56.4 55.1 55.4 54.2 53.6
ضریب اطمینان مصرف کننده -13.00 5 1 4 2 -2
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -0.90 0.6 1.2 1 -0.9 0.7
نرخ مالیات شرکت 19.00 19 19 19 19 19
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5.50 1 1.4 1.2 0.8 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 23.60 4.7 6.8 5.1 4 3.6
تولید ناخالص داخلی 2707.74 2860 3200 3200 3200 3200
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 546556.00 534316 549822 553222 574430 569615
تولید ناخالص ملی 572325.00 551136 576677 597355 601514 597438
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 94508.00 89277 101158 100090 99328 104800
تولید ناخالص داخلی سرانه 39102.90 41100 41900 41900 41900 41900
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 41627.13 43200 44910 44910 44910 44910
فهرست فعالیتهای اقتصادی 6.90 6.5 4 4.5 5.1 4.8
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3146.00 3013 3279 3258 3306 3397
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 31269.00 29549 30853 32175 32864 31964
تولید ناخالص داخلی از ساخت 49036.00 47276 50941 51436 51537 52775
تولید ناخالص داخلی از معادن 3347.00 5003 4395 4251 3518 4554
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 25379.00 21877 26371 26999 26673 27320
تولید ناخالص داخلی از خدمات 392539.00 382166 393016 393743 412558 407164
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 17664.00 20938 18344 18391 18565 19005

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بیکاری 4.50 5.1 4.9 4.7 4.4 4.3
افراد شاغل 32416.00 32600 32700 32680 32800 32850
افراد بیکار 2112.80 2050 2110 2220 2030 1980
نرخ اشتغال 75.30 75.8 75.7 75.8 75.9 76.2
تغییر تعداد مدعیان بیکاری -51.10 -32 45 45 -30 -26
نرخ مشارکت نیروی کار 78.90 79 79 79.1 79.2 79.2
نرخ بیکاری جوانان 12.20 12.8 12.6 12.4 12.1 12
هزینه های کار 107.30 113 114 111 111 116
بهره وری 101.70 102 102 102 102 103
پست های خالی شغلی 1102.00 1050 950 840 750 760
دستمزد 581.00 589 590 597 598 606
دستمزد در تولید 638.00 654 654 659 657 672
رشد دستمزد 7.20 3.6 3.8 3.4 3 2.8
حداقل دستمزد 8.91 8.91 8.91 9.15 9.15 9.15
جمعیت 67.20 67.5 67.81 67.81 67.81 67.81
سن بازنشستگی زنان 66.00 66 66 66 66 66
سن بازنشستگی مردان 66.00 66 66 66 66 66
میانگین ساعات کار در هفته 31.50 31 31 32 32 32
تغییر اشتغال 235.00 50 75 45 36 30

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ تورم 3.20 4 4.2 2.9 2.2 1.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 0.2 0.3 0.4 0.3 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112.09 114 114 115 115 115
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 112.09 114 114 115 115 115
قیمت مصرف کننده اصلی 112.50 114 113 112 113 115
اندازه اصل تورم 3.10 2.3 1.6 1.5 1.7 2.1
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105.72 110 113 109 108 112
تغییر قیمت تولید کننده 5.90 5.4 2.5 1.8 2 2.3
تورم مواد غذایی 0.30 1 1.5 1.6 1.9 1.8
انتظارات تورم 4.10 3.4 3.2 3 2.7 2.4
قیمت خرده فروشی 4.80 3.4 3.6 3.2 2.9 2.6
قیمت تولید 114.40 123 115 113 115 117
CPI مسکن آب و برق 108.20 109 110 111 111 111
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 122.70 123 123 124 124 125
قیمت تولید کننده هسته 115.90 121 117 114 116 119

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بهره 0.10 0.25 0.25 0.5 0.5 0.75
نرخ بهره بین بانکی 0.13 0.28 0.28 0.53 0.53 0.78
عرضه پول M0 95367.00 99100 101500 101950 102500 102900
عرضه پول M1 2285831.00 2250800 2295100 2324500 2340500 2360800
عرضه پول M2 2896859.00 2919100 2934200 2956600 2969600 2989100
عرضه پول M3 3387453.00 3410000 3460000 3480000 3510000 3550000
ترازنامه بانک 4332409.00 4450000 4630000 4650000 4670000 4700000
ترازنامه بانک مرکزی 1015269.00 1025200 1051500 1079200 1096400 1126100
وام به بخش خصوصی 2673081.00 2780000 2850000 2821000 2864000 2870000
نرخ بهره سپرده 0.00 0.15 0.15 0.4 0.4 0.65
نرخ وام 0.35 0.5 0.5 0.75 0.75 1
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 212.80 216 219 219 219 219

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
موازنه تجاری -3716.00 -100 -400 -600 -800 -800
حساب جاری -8605.00 -27400 -18700 -17400 -22300 -22600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.50 -4.8 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6
واردات 53486.00 52800 53600 54200 54900 55500
صادرات 49770.00 52700 53200 53600 54100 54700
بدهی خارجی 7092969.00 7457000 7511000 7508000 7549000 7577000
گردش سرمایه 11258.00 12900 22600 17500 18700 16600
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 19112.00 9900 18900 12800 -6800 10500
ذخایر طلا 310.29 310 310 310 310 310
تولید نفت خام 766.00 800 800 850 850 850
درآمد گردشگری 248.00 2500 2950 3870 4500 3600
ورود توریست 195.00 2440 2990 4200 4890 4500
تراز تجاری کالا -14927.00 -10800 -12800 -13800 -14200 -14800

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 97.20 107 109 109 109 109
بودجه دولت -14.20 -10.3 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4
ارزش بودجه دولت -20514.00 -18440 -17500 -27400 -26300 -12600
هزینه های دولت 116448.00 109500 108400 109100 122387 111200
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 52.10 46.7 42 42 42 42
بدهی های دولت 2202.90 2210 2060 2150 2230 2300
درآمدهای دولت 61163.00 62270 57600 60200 71200 65270
درخواست پناهندگی 10158.00 1910 1150 1290 1290 1810

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ مالیات شرکت 19.00 19 19 19 19 19
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 27.80 29.05 29.05 29.05 29.05 29.05
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13.80 14.43 14.43 14.43 14.43 14.43
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.00 14.63 14.63 14.63 14.63 14.63

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
اطمینان کسب و کار 27.00 15 20 12 11 5
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 55.40 54.5 55.2 54.4 53.8 54
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 57.10 56.4 55.1 55.4 54.2 53.6
تولید صنعتی 3.70 2.7 3.2 4.4 3.4 2.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.80 0.4 0.8 0.6 0.8 0.7
تولید صنعتی 4.10 1.8 4.5 5.1 4.4 3.6
میزان سفارشات جدید 13364.00 12180 12500 12900 13200 13600
سفارشات کارخانه 22.00 18 14 12 10 8
ورشکستگی 3116.00 5800 5100 4400 4000 4400
سود شرکت سهامی 128529.00 115000 119000 120000 121000 122000
تولید خودرو 37246.00 87000 81000 119500 125100 99000
ثبت خودرو 215312.00 136000 256200 196000 297000 169000
تمایلات کسب و کار کوچک 27.00 30 9 15 11 5
شاخص اقتصادی مقدم 2.90 1 1.4 1.2 0.8 0.9
سرمایه گذاری خصوصی 4.50 1.6 1.5 1.9 1.4 1.2
استخراج معدن -0.50 15.1 8.6 4.2 3.6 2.3
پی ام آی مرکب 54.90 54 54.4 54.2 53.6 53.8

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده -13.00 5 1 4 2 -2
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -0.90 0.6 1.2 1 -0.9 0.7
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 0.00 2.6 3.4 4.5 4 3.4
هزینه های مصرف کننده 336063.00 352034 343346 335269 353202 355706
درآمد قابل تصرف شخص 369491.00 360337 391824 397983 388335 405930
پس انداز های شخصی 11.30 10 9 8.5 7.6 7
نرخ وام بانکی 1.10 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 91.20 92 88 88 88 88
(CBI) معاملات توزیعی بانک مرکزی امریکا 11.00 15 5 12 11 9
تسهیلات اعتباری خریدار 400.00 -715 2.14 317 416 -741
قیمت گازوئیل 1.84 1.75 1.66 1.58 1.5 1.42

مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
خانه های مسکونی نوساز 42900.00 46330 49600 34900 45800 42710
میزان ساخت و ساز 10.10 5.1 4.3 4.6 4.2 3.8
شاخص مسکن 461.40 465 462 458 460 466
میزان قبول وام های رهنی 74.50 66 74 76 77 78
صفحه اصلی وام 5300.00 3600 4000 3400 4400 2900
نرخ مالکیت مسکن 65.20 64 63 63 63 63
قیمت مسکن در سراسر کشور 496.21 506 512 509 511 515
سفارشات ساخت و ساز 135.20 27 10.5 5.1 6.3 4.4
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) ساخت و ساز 52.60 53.8 54 54.2 53.8 54.5


انگلستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.