بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بازار سهام 6722.02 6502 6376 6252 6131 5888
پول 1.38 1.37 1.36 1.36 1.35 1.33
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.76 0.82 0.88 0.95 1.02 1.17

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 -3.6 2.1 1.6 1 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -7.80 -6.8 17.5 7.5 3.8 6.5
نرخ بیکاری 5.10 5.2 5.5 5.8 5.6 6.1
نرخ تورم 0.70 1 1.6 1.9 1.8 2
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5
نرخ بهره 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
موازنه تجاری -6202.00 -3100 5850 4240 -2800 -2800
حساب جاری -15734.00 -18700 -18900 -16200 -14400 -17600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.80 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4 -3.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 100.20 107 107 107 107 110
بودجه دولت -16.90 -10 -10 -10 -10 -4.4
اطمینان کسب و کار -22.00 -8 -10 -16 -8 -6
شاخص PMI خدمات 49.50 51 54 53.2 52 52.9
شاخص PMI تولید 55.10 51.2 55 53.6 52 52.6
ضریب اطمینان مصرف کننده -23.00 -20 -14 -16 -14 -10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -8.20 1 -1.6 -0.8 0.6 0.6
نرخ مالیات شرکت 19.00 19 19 19 19 19
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 -3.6 2.1 1.6 1 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -7.80 -6.8 17.5 7.5 3.8 6.5
تولید ناخالص داخلی 2829.11 2460 2460 2460 2460 2990
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 502253.00 493057 503261 534706 521339 555226
تولید ناخالص ملی 528306.00 505797 536828 567929 548382 584026
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 92583.00 88339 88593 97485 96101 102348
تولید ناخالص داخلی سرانه 43688.40 40100 40100 40100 40100 42500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46699.30 45200 45200 45200 45200 45910
فهرست فعالیتهای اقتصادی -6.50 -0.3 17.5 7.5 3.8 6.5
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2917.00 2963 3227 3114 3028 3225
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 30111.00 28335 24024 30932 31255 33287
تولید ناخالص داخلی از ساخت 44893.00 42511 42399 46730 46599 49628
تولید ناخالص داخلی از معادن 4522.00 4672 5728 5169 4694 4999
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 24652.00 22600 28696 26403 25589 27252
تولید ناخالص داخلی از خدمات 357971.00 350022 364494 382636 371574 395726
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 16952.00 17303 16031 17339 17596 18740

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 5.10 5.2 5.5 5.8 5.6 6.1
افراد شاغل 32393.00 29100 29750 29950 30100 32200
افراد بیکار 2597.10 3200 3000 2700 2550 1850
نرخ اشتغال 75.00 75.6 75.7 75.8 76 76.5
تغییر تعداد مدعیان بیکاری -20.00 150 -86 -40 -32 -26
نرخ مشارکت نیروی کار 79.10 78.4 78.6 78.9 78.8 78.8
نرخ بیکاری بلند مدت 1.00 2.2 1.7 1.8 1.5 1.2
نرخ بیکاری جوانان 14.50 14.6 14.9 15.2 15 14.7
بهره وری 104.50 98.6 99.1 99.5 100 101
هزینه های کار 109.60 111 117 112 111 113
پست های خالی شغلی 599.00 510 560 640 690 750
دستمزد 571.00 553 542 573 580 589
دستمزد در تولید 629.00 632 606 636 639 649
رشد دستمزد 4.70 2.8 2.2 2.5 1.6 1.5
حداقل دستمزد 8.72 8.72 9.15 9.15 9.15 9.5
جمعیت 66.65 67.33 67.33 67.33 67.33 67.71
سن بازنشستگی زنان 66.00 66 66 66 66 66
سن بازنشستگی مردان 66.00 66 66 66 66 66
میانگین ساعات کار در هفته 30.20 29 30 29 31 32
تغییر اشتغال -114.00 -84 36 25 50 30

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 0.70 1 1.6 1.9 1.8 2
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.00 110 110 111 111 113
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 108.95 110 110 111 111 113
قیمت مصرف کننده اصلی 109.60 110 111 111 112 114
اندازه اصل تورم 1.40 1.5 1.4 1.3 1.6 2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 108.98 105 113 110 111 113
تغییر قیمت تولید کننده -0.20 0.4 1.2 1.1 1.6 1.9
تورم مواد غذایی -0.70 0.8 1.2 1.1 1.5 1.9
انتظارات تورم 2.90 2.9 2.2 1.7 1.9 1.9
قیمت خرده فروشی 1.40 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8
قیمت تولید 109.00 109 109 109 110 112
CPI مسکن آب و برق 105.00 107 108 108 107 109
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 114.30 113 113 115 116 119
قیمت تولید کننده هسته 110.90 110 112 111 112 114

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
نرخ بهره بین بانکی 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
عرضه پول M0 93759.00 89400 88700 91500 95100 102900
عرضه پول M1 2192411.00 2120800 2159000 2198000 2250800 2360800
عرضه پول M2 2817230.00 2819100 2859100 2876000 2899100 2989100
عرضه پول M3 3263602.00 3380000 3480000 3522000 3550000 3650000
ترازنامه بانک 4242175.00 4450000 4510000 4550000 4590000 4700000
ترازنامه بانک مرکزی 926926.00 928200 937200 951600 945200 936100
وام به بخش خصوصی 2654482.00 2820000 2860000 2860000 2880000 2920000
نرخ بهره سپرده 0.00 0 0 0 0 0
نرخ وام 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 224.00 230 230 230 230 227

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری -6202.00 -3100 5850 4240 -2800 -2800
حساب جاری -15734.00 -18700 -18900 -16200 -14400 -17600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.80 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4 -3.6
واردات 52814.00 45900 47200 49100 51500 55500
صادرات 46612.00 51750 51440 52000 52700 54700
بدهی خارجی 7217761.00 7651000 7754000 7702000 7697000 7627000
گردش سرمایه 32374.00 21900 18900 16400 12900 16600
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -2748.00 15900 16200 -10400 9900 10500
ذخایر طلا 310.29 310 310 310 310 310
تولید نفت خام 872.00 750 800 800 800 800
تراز تجاری کالا -14315.00 -10200 -13260 -12200 -10800 -14800
درآمد گردشگری 780.00 1510 1850 1800 1940 2240
ورود توریست 1446.00 2500 2800 2650 2440 2910

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 100.20 107 107 107 107 110
بودجه دولت -16.90 -10 -10 -10 -10 -4.4
ارزش بودجه دولت -8750.00 -4460 -22600 -32200 -10440 -3840
هزینه های دولت 104228.00 108880 109000 108200 109500 111200
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 54.40 46 46 46 46 42
بدهی های دولت 2114.60 2450 2110 1990 2010 2200
درآمدهای دولت 80287.00 54320 49800 51200 62270 65270
درخواست پناهندگی 3160.00 1320 1380 1250 1910 1810

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات شرکت 19.00 19 19 19 19 19
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 27.80 25.8 27.8 27.8 25.8 25.8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13.80 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.00 14 14 14 12 14

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
اطمینان کسب و کار -22.00 -8 -10 -16 -8 -6
شاخص PMI خدمات 49.50 51 54 53.2 52 52.9
شاخص PMI تولید 55.10 51.2 55 53.6 52 52.6
تولید صنعتی -3.30 1.5 16 5.1 5 2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.20 -0.2 0.8 0.6 1 1
تولید صنعتی -2.50 2 19 5.9 6 2
استفاده از ظرفیت 73.90 75 78 77 75 82
میزان سفارشات جدید 9923.00 11280 12500 13200 12180 14180
سفارشات کارخانه -24.00 -2 10 9 12 8
ورشکستگی 3071.00 4200 4500 4200 5800 4400
سود شرکت سهامی 116632.00 108000 114000 112200 115000 122000
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 35.80 25 16 9 5 1
تولید خودرو 86052.00 74000 108000 119200 87000 99000
ثبت خودرو 51312.00 264000 185000 289000 136000 169000
تمایلات کسب و کار کوچک -7.00 -2 -2 15 6 6
شاخص اقتصادی مقدم 1.00 -3.6 2.1 1.6 1 0.5
تولید فولاد 710.00 850 850 800 800 850
سرمایه گذاری خصوصی 1.30 3.6 1.1 0.6 2.5 0.8
استخراج معدن -14.00 2.2 18.7 6.2 6.2 2.3
پی ام آی مرکب 49.60 51.4 54.5 53.2 52 52

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده -23.00 -20 -14 -16 -14 -10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -8.20 1 -1.6 -0.8 0.6 0.6
تغییرات سالیانه خرده فروشی -5.90 2.2 7.4 1.4 1.5 2
هزینه های مصرف کننده 318772.00 317256 315550 343237 330885 352393
درآمد قابل تصرف شخص 371357.00 341619 414594 399209 385469 410524
پس انداز های شخصی 16.50 15 12 13 10 7
نرخ وام بانکی 1.10 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 88.90 92 92 92 92 88
معاملات توزیعی بانک مرکزی امریکا (CB) -45.00 -60 12 9 7 -4
تسهیلات اعتباری خریدار -2392.00 -2895 -771 -901 -903 -962
قیمت گازوئیل 1.71 1.55 1.47 1.4 1.33 1.26

مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
خانه های مسکونی نوساز 35710.00 30250 29460 30900 32330 38710
میزان ساخت و ساز -3.70 1.4 21 6.5 5.1 2.5
شاخص مسکن 434.02 432 415 419 418 425
میزان قبول وام های رهنی 98.99 95 76 62 66 78
صفحه اصلی وام 5165.00 2200 2500 2900 3600 3600
نرخ مالکیت مسکن 65.20 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5
قیمت مسکن در سراسر کشور 460.96 452 436 438 440 445
سفارشات ساخت و ساز -12.90 1.8 37 4.5 5 5
پی ام آی ساخت و ساز 53.30 54.1 55 53.2 50 51


انگلستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.