بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بازار سهام 6391.09 6307 6185 6065 5947 5712
پول 1.34 1.33 1.32 1.31 1.3 1.29
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.31 0.35 0.38 0.41 0.44 0.5

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 15.50 -2.6 1 2.1 1.6 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -9.60 -6.4 -2.3 17.5 7.5 3.2
نرخ بیکاری 4.80 7.5 7.8 8.1 7.9 7.4
نرخ تورم 0.70 0.7 0.9 1.6 1.5 1.9
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.6 0.3 0.3 0.4 0.4
نرخ بهره 0.10 0.1 0.1 -0.1 -0.1 -0.1
موازنه تجاری 613.00 -3100 5850 4240 2900 -2800
حساب جاری -2764.00 -12800 -18700 -18900 -16200 -14400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.80 -4 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 80.70 100 96 96 96 96
بودجه دولت -1.80 -11 -7.6 -7.6 -7.6 -7.6
اطمینان کسب و کار 0.00 -14 -12 -10 -16 -8
شاخص PMI خدمات 45.80 49.2 51 54 53.2 52
شاخص PMI تولید 55.20 54.5 51.2 55 53.6 52
ضریب اطمینان مصرف کننده -33.00 -28 -16 -14 -16 -14
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.20 1.5 1 -1.6 -0.8 0.6
نرخ مالیات شرکت 19.00 19 19 19 19 19
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 15.50 -2.6 1 2.1 1.6 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -9.60 -6.4 -2.3 17.5 7.5 3.2
تولید ناخالص داخلی 2827.11 2280 2460 2460 2460 2460
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 490861.00 508870 517761 499330 527676 525154
تولید ناخالص ملی 464971.00 512950 528539 546341 499844 529364
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 85755.00 89812 92787 87532 92187 92686
تولید ناخالص داخلی سرانه 43688.40 39800 40100 40100 40100 40100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46699.30 44100 45200 45200 45200 45200
فهرست فعالیتهای اقتصادی -8.40 -7.4 -2.3 17.5 12.6 3.2
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3242.00 3103 3186 3605 3298 3202
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 27526.00 29105 29520 22817 20875 30036
تولید ناخالص داخلی از ساخت 42784.00 43590 44662 42359 38754 44984
تولید ناخالص داخلی از معادن 5073.00 4921 4967 5886 5385 5079
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 24439.00 22588 23628 28577 26145 23310
تولید ناخالص داخلی از خدمات 346613.00 361182 367164 356702 326344 372740
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 16360.00 18391 18345 15506 14187 18979

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 4.80 7.5 7.8 8.1 7.9 7.4
افراد شاغل 32507.00 28250 29100 29750 29950 30100
افراد بیکار 2633.70 3850 2500 2300 2100 1750
نرخ اشتغال 75.30 75.1 75.6 75.7 75.8 76
تغییر تعداد مدعیان بیکاری -29.80 22 -66 -42 -16 -32
نرخ مشارکت نیروی کار 79.10 78.2 78.4 78.6 78.9 78.8
نرخ بیکاری بلند مدت 0.90 2.5 2.2 1.7 1.8 1.5
نرخ بیکاری جوانان 14.10 16.8 17.1 17.4 17.2 16.7
بهره وری 103.00 99 98.6 99.1 99.5 100
هزینه های کار 131.40 102 107 131 133 104
پست های خالی شغلی 525.00 470 510 560 550 600
دستمزد 553.00 532 535 528 559 538
دستمزد در تولید 622.00 608 611 592 628 614
رشد دستمزد 1.30 -2 -0.6 -0.2 1 1.1
حداقل دستمزد 8.72 8.72 8.72 9.15 9.15 9.15
جمعیت 66.65 66.95 67.33 67.33 67.33 67.33
سن بازنشستگی زنان 66.00 66 66 66 66 66
سن بازنشستگی مردان 66.00 66 66 66 66 66
میانگین ساعات کار در هفته 28.50 28 29 30 29 31
تغییر اشتغال -164.00 10 42 36 25 50

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 0.70 0.7 0.9 1.6 1.5 1.9
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.6 0.3 0.3 0.4 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.10 109 110 110 111 111
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 109.05 109 110 110 111 111
قیمت مصرف کننده اصلی 109.90 111 110 111 111 114
اندازه اصل تورم 1.50 1 1.2 1.4 1.3 1.6
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 109.12 103 106 114 114 105
تغییر قیمت تولید کننده -1.40 -0.8 0.4 1.2 1.1 1.6
تورم مواد غذایی 0.60 0.8 0.8 1.2 1.1 1.5
انتظارات تورم 3.20 2 1.6 1.5 1.7 1.9
قیمت خرده فروشی 1.30 0.9 1.1 1.2 1.4 1.5
قیمت تولید 107.90 120 116 116 116 123
CPI مسکن آب و برق 104.70 107 107 108 108 109
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113.10 113 113 113 115 115
قیمت تولید کننده هسته 110.30 118 115 116 116 121

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 0.10 0.1 0.1 -0.1 -0.1 -0.1
نرخ بهره بین بانکی 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
عرضه پول M0 88720.00 86800 89400 88700 91500 95100
عرضه پول M1 2083871.00 2090800 2120800 2159000 2198000 2250800
عرضه پول M2 2726605.00 2779100 2819100 2859100 2876000 2899100
عرضه پول M3 3211756.00 3380000 3380000 3480000 3522000 3550000
ترازنامه بانک 4295471.00 4410000 4450000 4510000 4550000 4590000
ترازنامه بانک مرکزی 886061.00 875200 871200 795200 799600 811200
وام به بخش خصوصی 2642975.00 2850000 2820000 2860000 2860000 2880000
نرخ بهره سپرده 0.00 0 0 0 0 0
نرخ وام 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 224.00 232 230 230 230 230

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری 613.00 -3100 5850 4240 2900 -2800
حساب جاری -2764.00 -12800 -18700 -18900 -16200 -14400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.80 -4 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4
واردات 49150.00 45800 45900 47200 49100 51500
صادرات 49763.00 50750 51750 51440 52000 52700
بدهی خارجی 7265322.00 7551000 7551000 7754000 7702000 7697000
گردش سرمایه 28806.00 9900 21900 18900 16400 12900
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -5474.00 -12900 15900 16200 -10400 9900
ذخایر طلا 310.30 310 310 310 310 310
تولید نفت خام 935.00 750 750 800 800 800
تراز تجاری کالا -9348.00 -13200 -10200 -13260 -12200 -10800
درآمد گردشگری 780.00 1490 1510 1850 1800 1940
ورود توریست 1446.00 2100 2500 2800 2650 2440

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 80.70 100 96 96 96 96
بودجه دولت -1.80 -11 -7.6 -7.6 -7.6 -7.6
ارزش بودجه دولت -22318.00 -20460 -4460 -22600 -32200 -10440
هزینه های دولت 92384.00 110200 108880 109000 108200 109500
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 39.30 49 43 43 43 43
بدهی های دولت 2076.80 2500 2450 2110 1990 2010
درآمدهای دولت 58832.00 33870 34320 36800 38200 42270
درخواست پناهندگی 3160.00 1270 1320 1380 1250 1910

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات شرکت 19.00 19 19 19 19 19
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 27.80 25.8 27.8 27.8 27.8 25.8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13.80 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.00 12 14 14 14 12

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
اطمینان کسب و کار 0.00 -14 -12 -10 -16 -8
شاخص PMI خدمات 45.80 49.2 51 54 53.2 52
شاخص PMI تولید 55.20 54.5 51.2 55 53.6 52
تولید صنعتی -6.30 -5.2 4.5 16 5.1 5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.50 2.5 1.5 0.8 0.6 1
تولید صنعتی -7.90 -6.6 5 19 5.9 6
استفاده از ظرفیت 73.90 71 75 78 77 75
میزان سفارشات جدید 11100.00 9480 11280 12500 13200 12180
سفارشات کارخانه -40.00 -27 5 10 9 12
ورشکستگی 2672.00 6600 4200 4500 4200 5800
سود شرکت سهامی 126492.00 107000 108000 114000 112200 115000
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -2.90 2 5 2 9 5
تولید خودرو 114732.00 65000 65000 108000 119200 87000
ثبت خودرو 140945.00 114000 264000 185000 289000 136000
تمایلات کسب و کار کوچک -2.00 -12 -12 -2 15 6
شاخص اقتصادی مقدم 15.50 -2.6 1 2.1 1.6 1
تولید فولاد 545.00 850 850 850 800 850
سرمایه گذاری خصوصی 8.80 -2 -2 1.1 0.6 2.5
استخراج معدن -9.90 -3.2 2.5 18.7 6.2 6.2
پی ام آی مرکب 47.40 50 51.4 54.5 53.2 52
تولید الکتریسیته 29731.00 30200 30200 30200 30200 30400

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده -33.00 -28 -16 -14 -16 -14
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.20 1.5 1 -1.6 -0.8 0.6
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.80 -2.2 2.2 7.4 1.4 1.5
هزینه های مصرف کننده 304469.00 326756 330736 303524 327304 337212
درآمد قابل تصرف شخص 354494.00 345781 358210 416530 381081 356846
پس انداز های شخصی 28.10 17.5 15 12 13 10
نرخ وام بانکی 1.10 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 84.50 95 92 92 92 92
معاملات توزیعی بانک مرکزی امریکا (CB) -25.00 -4 5 12 9 7
تسهیلات اعتباری خریدار -622.00 713 -3060 -580 -669 725
قیمت گازوئیل 1.48 1.45 1.33 1.26 1.2 1.37

مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
خانه های مسکونی نوساز 15930.00 27750 30250 29460 30900 32330
میزان ساخت و ساز -10.00 -11.6 4.5 21 6.5 5.1
شاخص مسکن 431.90 402 406 410 415 418
میزان قبول وام های رهنی 91.45 48 52.5 58 62 66
صفحه اصلی وام 4827.00 1800 2200 2500 2900 3600
نرخ مالکیت مسکن 65.20 62 61.5 61.5 61.5 61.5
قیمت مسکن در سراسر کشور 454.49 426 430 436 438 440
سفارشات ساخت و ساز 0.60 -2 1.8 37 4.5 5
پی ام آی ساخت و ساز 53.10 44 51 55 53.2 50


انگلستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.