بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 1.30 1.22 1.21 1.21 1.2 1.18
بازار سهام 7135.52 7331 7255 7179 7104 6957
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.71 0.52 0.56 0.59 0.63 0.72
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.20 0.3 0.3 0.5 0.4 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.30 1.2 1.3 1.4 1.4 1.5
نرخ بیکاری 3.90 3.7 3.8 3.9 3.9 3.8
نرخ تورم 1.70 2 2.1 1.9 1.9 2.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.2 0.3 0.2 0.3 0.6
نرخ بهره 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
موازنه تجاری -1546.00 -3600 -3300 -3200 -3200 -3100
حساب جاری -25200.00 -24600 -19200 -21200 -16700 -22800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.90 -4 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 84.70 83.4 82.5 82.5 82.5 82.5
بودجه دولت -2.00 -1.2 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4
شاخص PMI خدمات 49.50 50.6 52 53.2 51.9 52.5
اطمینان کسب و کار -32.00 -20 -28 -12 -8 -2
شاخص PMI تولید 48.30 48 51.2 50.7 50.5 49.5
ضریب اطمینان مصرف کننده -12.00 -12 -17 -12 -8 -6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.00 -0.6 0.5 -0.4 -0.3 0.5
نرخ مالیات شرکت 19.00 19 17 17 17 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.20 0.3 0.3 0.5 0.4 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.30 1.2 1.3 1.4 1.4 1.5
تولید ناخالص داخلی 2825.21 2910 3020 3020 3020 3020
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 520735.00 517620 518131 528657 528025 525384
تولید ناخالص ملی 544804.00 533915 534443 551551 552431 541924
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 87238.00 86488 86573 89218 88459 87785
تولید ناخالص داخلی سرانه 42986.00 43200 43800 43800 43800 43800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 40158.00 40500 41100 41100 41100 41100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3011.00 2919 2921 3062 3053 2962
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 29082.00 28625 28654 29812 29489 29055
تولید ناخالص داخلی از ساخت 45925.00 45799 45844 47842 46568 46486
تولید ناخالص داخلی از معادن 3056.00 4846 4851 3129 3099 4919
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 22499.00 21193 21214 22720 22814 21511
تولید ناخالص داخلی از خدمات 372728.00 370224 370590 377026 377946 375777
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 19417.00 20284 20304 19787 19689 20588
فهرست فعالیتهای اقتصادی 1.10 1 1.2 1.2 1.5 1.5
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 3.90 3.7 3.8 3.9 3.9 3.8
افراد بیکار 1192.60 1200 1205 1240 1250 1290
نرخ اشتغال 75.90 76 75.8 75.7 75.7 75.8
تغییر تعداد مدعیان بیکاری 21.10 26 32 19 32 22
نرخ مشارکت نیروی کار 79.00 79.3 79.4 79.4 79.5 79.5
نرخ بیکاری بلند مدت 1.00 1.2 1.2 1.3 1.1 1.4
نرخ بیکاری جوانان 11.60 10 10.2 10.4 11.3 11.1
هزینه های کار 105.50 109 109 109 109 113
بهره وری 101.00 100 101 101 101 102
پست های خالی شغلی 813.00 825 815 809 802 805
دستمزد 542.00 548 549 549 557 566
دستمزد در تولید 619.00 629 630 626 636 649
رشد دستمزد 3.80 3.8 3.5 3.4 3.4 3.2
حداقل دستمزد 8.21 8.21 8.21 8.5 8.5 8.5
جمعیت 66.19 66.34 66.5 66.5 66.5 66.5
سن بازنشستگی زنان 65.50 65.5 66 66 66 66
سن بازنشستگی مردان 65.50 65.5 65.5 66 66 66
هزینه زندگی خانواده 1300.00 1347 1346 1346 1344 1390
هزینه زندگی انفرادی 895.00 927 926 926 925 957
تغییر اشتغال -56.00 150 125 55 51 110
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1320.00 1368 1366 1366 1365 1411
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2330.00 2414 2412 2412 2409 2491
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 1.70 2 2.1 1.9 1.9 2.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.2 0.3 0.2 0.3 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.50 109 109 109 110 112
قیمت مصرف کننده اصلی 108.30 109 109 109 110 111
اندازه اصل تورم 1.70 1.8 1.7 1.8 1.8 2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105.98 108 108 109 108 110
تغییر قیمت تولید کننده 1.20 2 1.8 2 1.9 2.2
تورم مواد غذایی 1.80 1.5 1.3 1.4 1.5 1.7
انتظارات تورم 2.90 2.8 2.4 2 2.1 2
قیمت تولید 116.10 117 117 117 118 120
CPI مسکن آب و برق 107.20 108 106 107 109 110
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 111.90 114 113 113 115 116
قیمت تولید کننده هسته 114.70 116 116 116 116 118
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
نرخ بهره بین بانکی 0.78 0.85 0.85 0.76 0.76 0.85
عرضه پول M1 1791497.00 1845400 1892000 1924000 1946000 1990800
عرضه پول M2 2454441.00 2523800 2561000 2599000 2623000 2679100
ترازنامه بانک 3907434.00 3980000 4010000 4062000 4091000 4110000
ترازنامه بانک مرکزی 587148.00 599000 608000 611000 619000 624200
وام به بخش خصوصی 2488339.00 2590000 2620000 2512610 2523176 2680000
نرخ بهره سپرده 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 1
نرخ وام 1.00 1 1 1 1 1
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 224.00 222 219 219 219 219
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -1546.00 -3600 -3300 -3200 -3200 -3100
حساب جاری -25200.00 -24600 -19200 -21200 -16700 -22800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.90 -4 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2
واردات 57040.00 59100 59200 59400 59620 59800
صادرات 55494.00 55500 55900 56200 56450 56700
بدهی خارجی 6692718.00 6700000 6515000 6522000 6591000 6801000
گردش سرمایه 20873.00 34200 12500 17100 12600 30900
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 25425.00 15600 25200 17500 -12300 12900
ذخایر طلا 310.29 310 310 310 310 310
تولید نفت خام 993.00 800 750 750 750 750
درآمد گردشگری 2340.00 2250 1950 2710 2850 2490
ورود توریست 3530.00 2990 3480 4150 3610 3040
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 84.70 83.4 82.5 82.5 82.5 82.5
بودجه دولت -2.00 -1.2 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4
ارزش بودجه دولت -1819.00 1900 5500 -4900 -2700 2100
هزینه های دولت 99449.00 93881 93974 99666 100841 95289
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.50 38 38.4 38.4 38.4 38.4
بدهی های دولت -5766.00 -2840 -1120 -3780 -3400 -2460
درآمدهای دولت 59213.00 59870 64980 58990 60500 61870
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 19.00 19 17 17 17 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
نرخ تامین اجتماعی 25.80 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13.80 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.00 12 12 12 12 12
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
شاخص PMI خدمات 49.50 50.6 52 53.2 51.9 52.5
اطمینان کسب و کار -32.00 -20 -28 -12 -8 -2
شاخص PMI تولید 48.30 48 51.2 50.7 50.5 49.5
تولید صنعتی -1.80 1.1 1.5 1.4 1.3 1.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.60 0.4 0.2 -0.6 0.5 0.5
تولید صنعتی -1.70 0.9 1.1 1 0.9 1.2
استفاده از ظرفیت 79.00 79.6 79.4 79.5 79.4 79.5
سفارشات کارخانه -28.00 -12 -18 -10 -12 -8
ورشکستگی 4320.00 4500 4700 5100 4900 4600
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -62.00 -50 -60 -40 -20 -17
تولید خودرو 92158.00 75000 121100 106700 121000 81000
ثبت خودرو 343255.00 151000 465000 236000 341000 154000
تمایلات کسب و کار کوچک -24.00 -24 -16 -18 -12 -7
شاخص اقتصادی مقدم 0.30 0.4 0.3 0.5 0.4 0.5
سرمایه گذاری خصوصی -0.40 -0.8 0.1 1.1 0.9 0.5
استخراج معدن -7.50 0.5 1 1.5 1.2 1.5
تولید فولاد 563.00 770 650 690 600 850
پی ام آی مرکب 49.30 52.4 52.9 53.2 52.9 52.8
تولید الکتریسیته 25260.00 30100 27200 25200 26400 30200
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -12.00 -12 -17 -12 -8 -6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.00 -0.6 0.5 -0.4 -0.3 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.10 1.5 1.9 2.2 2 2.2
هزینه های مصرف کننده 338155.00 341034 341371 340935 342889 346149
درآمد قابل تصرف شخص 356111.00 349077 349422 357740 361097 354313
پس انداز های شخصی 6.80 7.5 7.9 7.7 8 7.9
نرخ وام بانکی 1.75 2.5 1.75 1.75 1.75 1.75
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 86.60 87 85 85 85 85
تسهیلات اعتباری خریدار 901.00 702 584 584 1090 713
قیمت گازوئیل 1.57 1.48 1.44 1.36 1.32 1.45
مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
خانه های مسکونی نوساز 37220.00 32440 33260 30890 32460 34750
میزان ساخت و ساز 2.40 0.5 1 1.4 1.1 1.2
شاخص مسکن 401.10 409 415 419 422 427
میزان قبول وام های رهنی 65.55 69.5 71.9 74.5 72.5 75
نرخ مالکیت مسکن 65.00 62.5 62 62 62 62
درخواست وام مسکن 42576.00 47200 49500 50200 49500 52600
سفارشات ساخت و ساز -4.70 -3.6 -2 1 1.6 1.5
پی ام آی ساخت و ساز 43.30 49.9 52.4 53.7 52.5 52.1


انگلستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.