بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بازار سهام 6177.92 6035 5919 5803 5691 5466
پول 1.26 1.25 1.24 1.23 1.22 1.21
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.16 0.2 0.21 0.23 0.24 0.28

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.20 10.5 4.8 1 0.8 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.70 -8.4 -4.3 -2.3 17.5 3.2
نرخ بیکاری 3.90 6.9 6.8 6.5 6.3 6
نرخ تورم 0.50 0.8 1.2 1.9 1.8 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.3 0.6 0.3 0.3 0.4
نرخ بهره 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
موازنه تجاری 305.00 5830 6950 6850 6240 5200
حساب جاری -21146.00 -11700 -12800 -18700 -18900 -14400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.80 -4 -4 -4.4 -4.4 -4.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 80.70 100 100 96 96 96
بودجه دولت -1.80 -11 -11 -7.6 -7.6 -7.6
اطمینان کسب و کار -87.00 -38 -14 -12 -10 -8
شاخص PMI خدمات 47.10 45 49.2 51 54 52
شاخص PMI تولید 50.10 49.5 50.5 51.2 55 52
ضریب اطمینان مصرف کننده -30.00 -26 -20 -16 -14 -14
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 12.00 -1.3 1.5 1 -1.6 0.6
نرخ مالیات شرکت 19.00 19 19 19 19 19
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.20 10.5 4.8 1 0.8 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.70 -8.4 -4.3 -2.3 17.5 3.2
تولید ناخالص داخلی 2827.11 2280 2280 2460 2460 2460
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 512458.00 509248 501389 500671 602138 517433
تولید ناخالص ملی 537361.00 529327 523217 525002 631399 539960
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 85928.00 85660 83133 83952 100965 85793
تولید ناخالص داخلی سرانه 43688.40 39800 39800 40100 40100 40100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46699.30 44100 44100 45200 45200 45200
فهرست فعالیتهای اقتصادی -24.50 -8.4 -4.3 -2.3 17.5 3.2
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3054.00 2974 2925 2984 3588 3018
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28694.00 28657 27926 28034 33715 28820
تولید ناخالص داخلی از ساخت 44760.00 44422 43291 43731 52593 44676
تولید ناخالص داخلی از معادن 3024.00 3072 2956 2954 3553 3051
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 22710.00 21891 21690 22188 26684 22384
تولید ناخالص داخلی از خدمات 366378.00 364109 359000 357951 430494 370488
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 18775.00 19175 18728 18343 22061 19328

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 3.90 6.9 6.8 6.5 6.3 6
افراد شاغل 32991.00 28000 28250 29100 29750 30100
افراد بیکار 2801.70 4100 3850 2500 2100 1750
نرخ اشتغال 76.40 74.8 75.1 75.6 76.2 76
تغییر تعداد مدعیان بیکاری 528.90 72 22 -66 -42 -32
نرخ مشارکت نیروی کار 79.50 77.9 78.2 78.4 78.6 78.8
نرخ بیکاری بلند مدت 0.90 2.8 2.5 2.2 1.7 1.5
نرخ بیکاری جوانان 11.80 11.5 11.5 11.2 11 11
بهره وری 100.60 98.5 99 98.6 99.1 100
هزینه های کار 113.70 105 108 110 111 109
پست های خالی شغلی 476.00 420 470 510 560 600
دستمزد 529.00 524 533 541 535 542
دستمزد در تولید 596.00 596 608 618 603 617
رشد دستمزد 1.00 -3.4 -2 0.5 1.2 1.6
حداقل دستمزد 8.72 8.72 8.72 8.72 9.15 9.15
جمعیت 66.65 66.95 66.95 67.33 67.33 67.33
سن بازنشستگی زنان 66.00 66 66 66 66 66
سن بازنشستگی مردان 66.00 66 66 66 66 66
میانگین ساعات کار در هفته 29.10 30.3 32.3 32.3 32.3 32.3
تغییر اشتغال 6.00 -20 10 42 36 50

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 0.50 0.8 1.2 1.9 1.8 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.3 0.6 0.3 0.3 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.47 109 110 111 110 112
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 108.47 109 110 111 110 112
قیمت مصرف کننده اصلی 109.00 109 110 110 111 111
اندازه اصل تورم 1.20 0.7 1 1.2 1.4 1.6
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107.52 107 108 110 109 110
تغییر قیمت تولید کننده -1.40 -1.2 -0.8 0.4 1.2 1.6
تورم مواد غذایی 1.80 1.5 1.6 1.7 1.6 2
انتظارات تورم 3.00 1.5 1.2 1.6 1.5 1.6
قیمت خرده فروشی 1.00 0.5 0.9 1.4 1.6 1.5
قیمت تولید 114.30 115 115 116 116 117
CPI مسکن آب و برق 105.80 108 107 108 108 110
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110.60 113 113 114 113 116
قیمت تولید کننده هسته 114.80 113 113 115 116 115

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
نرخ بهره بین بانکی 0.11 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
عرضه پول M0 85897.00 85900 86800 89400 88700 95100
عرضه پول M1 2017972.00 2046000 2090800 2120800 2159000 2250800
عرضه پول M2 2674979.00 2723000 2779100 2819100 2859100 2899100
عرضه پول M3 3149039.00 3221000 3380000 3380000 3480000 3550000
ترازنامه بانک 4314103.00 4391000 4410000 4450000 4510000 4590000
ترازنامه بانک مرکزی 771952.00 819000 724200 712200 715200 736200
وام به بخش خصوصی 2642975.00 2770000 2850000 2820000 2860000 2880000
نرخ بهره سپرده 0.00 0 1 0 0 1.25
نرخ وام 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 224.00 232 232 230 230 230

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری 305.00 5830 6950 6850 6240 5200
حساب جاری -21146.00 -11700 -12800 -18700 -18900 -14400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.80 -4 -4 -4.4 -4.4 -4.4
واردات 37407.00 42620 43800 45900 47200 49500
صادرات 37712.00 48450 50750 52750 53440 54700
بدهی خارجی 7206055.00 7491000 7551000 7551000 7754000 7697000
گردش سرمایه -5388.00 12600 9900 21900 18900 12900
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -17870.00 -12300 -12900 15900 16200 9900
ذخایر طلا 310.30 310 310 310 310 310
تولید نفت خام 1068.00 750 750 750 800 800
تراز تجاری کالا -7490.00 -8600 -13200 -10200 -13260 -10800
درآمد گردشگری 2310.00 1850 1490 1510 1850 2040
ورود توریست 3210.00 2500 2240 2820 2420 2840

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 80.70 100 100 96 96 96
بودجه دولت -1.80 -11 -11 -7.6 -7.6 -7.6
ارزش بودجه دولت -49780.00 -27000 -12000 -2100 2500 1800
هزینه های دولت 96136.00 107500 110200 108880 109000 109500
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 39.30 49 49 43 43 43
بدهی های دولت -54499.00 -42400 -20460 -4460 -22600 -10440
درآمدهای دولت 40734.00 30500 33870 34320 36800 42270
درخواست پناهندگی 1175.00 1250 1270 1320 1380 1910

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 19.00 19 19 19 19 19
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 27.80 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13.80 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.00 14 14 14 14 14

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
اطمینان کسب و کار -87.00 -38 -14 -12 -10 -8
شاخص PMI خدمات 47.10 45 49.2 51 54 52
شاخص PMI تولید 50.10 49.5 50.5 51.2 55 52
تولید صنعتی -24.40 -6 -3 4.5 16 5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -20.30 0.5 -1.6 1.5 0.8 1
تولید صنعتی -28.50 -7 -4 5 19 6
استفاده از ظرفیت 55.10 65 76 79 78 75
میزان سفارشات جدید 12972.00 8100 9480 11280 12500 12180
سفارشات کارخانه -58.00 -26 -18 5 10 12
ورشکستگی 3883.00 5900 6600 4200 4500 5800
سود شرکت سهامی 109555.00 101000 107000 108000 114000 115000
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 39.00 16 -12 -6 2 5
تولید خودرو 5314.00 101000 65000 65000 108000 87000
ثبت خودرو 145377.00 271000 114000 264000 185000 136000
تمایلات کسب و کار کوچک -84.00 -42 -20 -20 15 6
شاخص اقتصادی مقدم -10.40 10.5 4.8 1 0.8 0.7
تولید فولاد 700.00 600 850 850 850 850
سرمایه گذاری خصوصی -0.30 3.8 -2 -2 1.1 2.5
استخراج معدن -23.60 -7.6 -3.2 2.5 18.7 6.2
پی ام آی مرکب 47.70 46 50 51.4 54.5 52
تولید الکتریسیته 29731.00 26400 30200 30200 30200 30400

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده -30.00 -26 -20 -16 -14 -14
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 12.00 -1.3 1.5 1 -1.6 0.6
تغییرات سالیانه خرده فروشی -13.10 -6.3 -2.2 1 7.4 1.5
هزینه های مصرف کننده 330817.00 331545 326139 323208 388710 336575
درآمد قابل تصرف شخص 354826.00 341771 341359 348493 419119 352283
پس انداز های شخصی 8.60 10 12 11 9 8
نرخ وام بانکی 1.10 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 83.80 95 95 92 92 92
معاملات توزیعی بانک مرکزی امریکا (CB) -37.00 -24 -17 5 12 7
تسهیلات اعتباری خریدار -4597.00 722 1243 -3691 1338 1283
قیمت گازوئیل 1.35 1.28 1.22 1.16 1.1 1.05

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
خانه های مسکونی نوساز 34260.00 29460 27750 30250 29460 32330
میزان ساخت و ساز -44.00 -7 -3.2 4.5 21 5.1
شاخص مسکن 409.70 401 402 406 410 418
میزان قبول وام های رهنی 9.27 42.5 48 52.5 58 66
صفحه اصلی وام 1224.00 4200 1800 2200 2500 3600
نرخ مالکیت مسکن 65.10 62 62 62 61.5 61.5
قیمت مسکن در سراسر کشور 431.70 425 426 430 436 440
سفارشات ساخت و ساز 4.00 -6.3 -2 1.8 7.2 5
پی ام آی ساخت و ساز 55.30 49 44 51 55 50


انگلستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.