بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
پول 1.37 1.36 1.35 1.35 1.34 1.33
بازار سهام 7609.91 7405 7254 7106 6962 6680
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.18 1.23 1.32 1.4 1.49 1.7

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.10 0.5 0.4 0.8 0.7 0.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.80 8.5 3.7 3.5 3.6 1
نرخ بیکاری 4.20 4.1 4.1 4 4 3.9
نرخ تورم 5.10 5.8 5.1 3.9 3.3 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 0.3 0.4 0.3 0.4 0.3
نرخ بهره 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5
موازنه تجاری 626.00 -400 -600 -800 -800 -1500
حساب جاری -24444.00 -18200 -23400 -20200 -24600 -28500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.50 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3 -3.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 94.90 97.9 97.9 97.9 97.9 97.8
بودجه دولت -14.90 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4 -2.6
اطمینان کسب و کار 2.00 5 12 11 5 -2
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 57.90 55.1 55.4 54.2 53.6 52.9
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 53.60 55.2 54.4 53.8 54 53.6
ضریب اطمینان مصرف کننده -15.00 -5 4 2 -2 -4
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 1.40 1.2 1 -0.9 0.7 0.7
نرخ مالیات شرکت 19.00 19 19 19 19 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.10 0.5 0.4 0.8 0.7 0.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.80 8.5 3.7 3.5 3.6 1
تولید ناخالص داخلی 2707.74 3200 3200 3200 3200 3400
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 553412.00 534316 562028 566779 572781 578864
تولید ناخالص ملی 580080.00 586041 606863 593501 600383 607138
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 95269.00 89277 101683 98005 98603 106501
تولید ناخالص داخلی سرانه 41811.36 41900 41900 41900 41900 42700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 41627.13 44910 44910 44910 44910 46700
تولید ناخالص داخلی ماهانه (ماهانه) 0.90 0.4 0.7 0.4 0.5 0.4
تولید ناخالص داخلی ماهانه (سالانه) 8.00 6.5 2.2 3.6 3.2 2.5
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3157.00 3332 3310 3262 3267 3452
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 30798.00 31354 32687 32426 31876 32483
تولید ناخالص داخلی از ساخت 48628.00 51768 52255 50850 50330 53631
تولید ناخالص داخلی از معادن 4127.00 4467 4318 3471 4271 4627
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 25472.00 26799 27429 26318 26364 27764
تولید ناخالص داخلی از خدمات 399202.00 399397 400010 407063 413174 413775
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 18533.00 18642 18684 18318 19182 19313

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ بیکاری 4.20 4.1 4.1 4 4 3.9
افراد شاغل 32506.00 32300 32180 32000 32050 29900
افراد بیکار 1969.80 2020 1980 1900 1780 1550
قسمت مدت زمان اشتغال 8071.00 8200 8400 8400 8500 8500
استخدام تمام وقت 24435.00 24700 24800 24700 24600 24800
نرخ اشتغال 75.50 75.7 75.8 75.9 76.2 76.2
تغییر تعداد مدعیان بیکاری -49.80 45 45 -30 -26 -12
نرخ مشارکت نیروی کار 78.80 79 79.1 79.2 79.2 79.2
نرخ بیکاری جوانان 11.30 11.2 11.2 11.1 11.1 11.1
بهره وری 101.10 102 102 102 103 103
هزینه های کار 107.30 113 114 111 111 118
پست های خالی شغلی 1219.00 1150 1040 950 860 820
دستمزد 586.00 592 591 599 607 616
دستمزد در تولید 640.00 657 655 661 663 683
رشد دستمزد 4.90 4 3.8 3.9 4 2.3
حداقل دستمزد 8.91 8.91 9.52 9.52 9.52 10.14
جمعیت 67.20 67.81 67.81 67.81 67.81 68.11
سن بازنشستگی زنان 66.00 66 66 66 66 66
سن بازنشستگی مردان 66.00 66 66 66 66 66
میانگین ساعات کار در هفته 31.50 31.9 32 32 32 32
تغییر اشتغال 149.00 75 45 36 30 25

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ تورم 5.10 5.8 5.1 3.9 3.3 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 0.3 0.4 0.3 0.4 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 114.50 116 117 117 118 121
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 114.50 116 117 117 118 121
قیمت مصرف کننده اصلی 114.20 114 114 115 117 119
اندازه اصل تورم 4.00 3.7 2.5 1.7 2.1 2.1
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105.91 114 111 110 109 112
تغییر قیمت تولید کننده 9.10 8.8 4.5 2 2.3 2.3
تورم مواد غذایی 2.50 3.2 2.4 1.9 1.8 2
تورم قیمت تولید کننده (ماهانه) 0.90 0.5 0.6 0.4 0.3 0.4
انتظارات تورم 4.00 4.5 3.6 2.7 2.4 2.4
قیمت تولید 118.20 119 120 118 118 122
قیمت تولید کننده هسته 119.10 121 121 119 119 124
CPI مسکن آب و برق 112.00 111 113 113 116 118
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 126.50 127 127 128 128 129
قیمت خرده فروشی 7.10 5.5 5.4 4.9 4.2 3

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ بهره 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5
عرضه پول M0 95157.00 97500 98950 98500 98900 105100
عرضه پول M1 2363869.00 2395100 2384500 2340500 2360800 2420800
نرخ بهره بین بانکی 0.52 0.77 1.02 1.27 1.52 1.52
عرضه پول M2 2978842.00 2934200 2956600 2969600 2989100 3069100
عرضه پول M3 3495651.00 3470000 3480000 3510000 3550000 3550000
ترازنامه بانک مرکزی 1118932.00 1151500 1129200 1096400 1126100 1154100
ترازنامه بانک 4493375.00 4430000 4450000 4500000 44300000 4500000
وام به بخش خصوصی 2673081.00 2850000 2821000 2864000 2870000 2970000
نرخ بهره سپرده 0.15 0.4 0.65 0.9 1.15 1.15
نرخ وام 0.50 0.75 1 1.25 1.5 1.5
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 212.80 219 219 219 219 221

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
موازنه تجاری 626.00 -400 -600 -800 -800 -1500
حساب جاری -24444.00 -18200 -23400 -20200 -24600 -28500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.50 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3 -3.2
واردات 56444.00 53600 54200 54900 55500 57100
صادرات 57070.00 53200 53600 54100 54700 55600
بدهی خارجی 7175906.00 7211000 7308000 7349000 7277000 7489000
گردش سرمایه 10608.00 22600 17500 18700 16600 18900
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 17968.00 18900 12800 -6800 10500 12600
ذخایر طلا 310.29 310 310 310 310 310
تولید نفت خام 834.00 950 1050 850 920 850
تراز تجاری کالا -11337.00 -12800 -13800 -14200 -14800 -16700
درآمد گردشگری 386.00 1950 2870 4500 3600 5910
ورود توریست 277.00 1990 3200 4890 4500 6500

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 94.90 97.9 97.9 97.9 97.9 97.8
بودجه دولت -14.90 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4 -2.6
ارزش بودجه دولت -17384.00 -17500 -27400 -26300 -12600 -12600
هزینه های دولت 117492.00 108400 109100 109100 111200 110600
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 52.00 42 42 42 42 41.9
بدهی های دولت 2317.70 2060 2150 2230 2300 2380
درآمدهای دولت 61095.00 57600 60200 71200 65270 68140
درخواست پناهندگی 10158.00 1150 1290 1290 1810 1720

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ مالیات شرکت 19.00 19 19 19 19 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 27.80 29.05 29.05 29.05 29.05 29.05
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13.80 14.43 14.43 14.43 14.43 14.43
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.00 14.63 14.63 14.63 14.63 14.63

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
اطمینان کسب و کار 2.00 5 12 11 5 -2
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 57.90 55.1 55.4 54.2 53.6 52.9
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 53.60 55.2 54.4 53.8 54 53.6
تولید صنعتی 0.10 1 1.5 2.4 2.6 2.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.00 0.1 0.6 0.8 0.7 0.5
تولید صنعتی 0.40 2.5 3.2 4.4 3.6 2.5
سفارشات کارخانه 24.00 14 12 10 8 5
میزان سفارشات جدید 12112.00 12500 12900 13200 13600 13600
ورشکستگی 3765.00 4200 4400 4500 4400 3700
سود شرکت سهامی 122097.00 119000 120000 121000 122000 128000
تولید خودرو 75756.00 91000 119500 125100 99000 110000
ثبت خودرو 108596.00 206200 196000 297000 169000 185000
تمایلات کسب و کار کوچک 0.00 19 15 11 5 1
(محصولات تولیدی (تغییرات ماهیانه 1.10 0.2 -0.3 0.2 0.4 0.3
شاخص اقتصادی مقدم 1.10 0.5 0.4 0.8 0.7 0.3
استخراج معدن -1.20 0.5 15.2 32 2.3 2
سرمایه گذاری خصوصی -2.50 1.5 1.9 1.4 1.2 1.2
پی ام آی مرکب 53.60 54.4 54.2 53.6 53.8 53.4

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
ضریب اطمینان مصرف کننده -15.00 -5 4 2 -2 -4
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 1.40 1.2 1 -0.9 0.7 0.7
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 4.70 3.4 4.5 4 3.4 3.4
هزینه های مصرف کننده 342787.00 352034 340605 348497 354785 361482
درآمد قابل تصرف شخص 376979.00 398186 404318 383162 390173 412521
پس انداز های شخصی 8.30 7 6.5 6.6 7 5.5
نرخ وام بانکی 1.25 1.5 1.75 2 2.25 2.25
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 86.90 88 88 88 88 85
تسهیلات اعتباری خریدار 1233.00 14 598 385 1277 1290
(CBI) معاملات توزیعی بانک مرکزی امریکا 8.00 5 12 11 9 6
قیمت گازوئیل 1.97 1.85 1.76 1.67 1.59 1.51

مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
خانه های مسکونی نوساز 42400.00 49600 34900 45800 42710 44710
میزان ساخت و ساز 6.80 2 -22.3 4.2 3.8 3.2
شاخص مسکن 476.10 477 478 475 476 470
میزان قبول وام های رهنی 66.96 74 76 77 78 65
صفحه اصلی وام 3693.00 4000 3400 4400 2900 2900
نرخ مالکیت مسکن 65.20 63 63 63 63 63
قیمت مسکن در سراسر کشور 508.34 512 509 511 515 520
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) ساخت و ساز 54.30 54 54.2 53.8 54.5 52.9
سفارشات ساخت و ساز 10.70 10.5 5.1 6.3 4.4 2.4


انگلستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.