بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بازار سهام 7018.21 7015 6879 6745 6614 6352
پول 1.38 1.38 1.38 1.37 1.36 1.34
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.76 0.85 0.92 0.99 1.06 1.21

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.50 5.1 1.5 1.1 1.4 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.10 22.5 6.5 4 6.8 4.5
نرخ بیکاری 4.70 4.4 4.8 5.1 4.9 4.6
نرخ تورم 2.10 2.5 2.3 2.1 2.2 1.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.5 0.4 0.2 0.3 0.4
نرخ بهره 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5
موازنه تجاری -935.00 240 2900 -2800 600 -800
حساب جاری -26300.00 -18000 -20000 -27400 -18700 -22600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.50 -4.8 -4.8 -4.8 -4.6 -4.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 100.20 107 107 107 110 110
بودجه دولت -16.90 -10 -10 -10 -4.4 -4.4
PMI شاخص خدمات 62.90 62.5 55.1 52 53.2 52.9
اطمینان کسب و کار 38.00 38 45 15 20 5
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 65.60 64.5 54 52 52.8 52.6
ضریب اطمینان مصرف کننده -9.00 -7 -6 5 1 -2
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.40 -1.6 -0.8 0.6 1.2 0.7
نرخ مالیات شرکت 19.00 19 19 19 19 19
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.50 5.1 1.5 1.1 1.4 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.10 22.5 6.5 4 6.8 4.5
تولید ناخالص داخلی 2829.11 2460 2460 2460 2990 2990
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 497145.00 522091 530827 524932 530951 548554
تولید ناخالص ملی 538785.00 563208 568973 560336 575422 585552
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 91327.00 92190 95365 97208 97537 101582
تولید ناخالص داخلی سرانه 43688.40 41100 41100 41100 41900 41900
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46699.30 45200 45200 45200 45910 45910
فهرست فعالیتهای اقتصادی 27.60 15.1 7.5 3.8 4 6.5
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2922.00 3366 3087 3039 3121 3176
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 29141.00 24591 30218 30307 31123 31670
تولید ناخالص داخلی از ساخت 45261.00 44232 46657 47071 48339 49190
تولید ناخالص داخلی از معادن 4719.00 6048 5226 4908 5040 5129
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 24633.00 29937 26157 25618 26308 26771
تولید ناخالص داخلی از خدمات 359787.00 377305 379289 374178 384253 391017
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 17224.00 16724 17510 17913 18395 18719

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 4.70 4.4 4.8 5.1 4.9 4.6
افراد شاغل 32487.00 31750 29950 30100 30900 32200
افراد بیکار 2495.70 2700 2800 2650 2610 2250
نرخ اشتغال 75.20 75.2 75.4 75.8 76 76.2
تغییر تعداد مدعیان بیکاری -92.60 -86 -40 -32 -60 -26
نرخ مشارکت نیروی کار 79.00 78.4 78.5 78.8 79 79.2
نرخ بیکاری بلند مدت 1.00 2.5 2.2 2.6 2 1.4
نرخ بیکاری جوانان 13.30 13 13.4 13.7 13.5 13.4
بهره وری 100.80 102 102 102 102 103
هزینه های کار 112.00 121 114 116 116 119
پست های خالی شغلی 758.00 710 690 680 740 760
دستمزد 562.00 559 585 589 583 606
دستمزد در تولید 627.00 625 649 654 651 672
رشد دستمزد 5.60 5.4 4.5 3.6 3.8 2.8
حداقل دستمزد 8.91 8.91 8.91 8.91 8.91 9.15
جمعیت 67.03 67.33 67.33 67.33 67.71 67.71
سن بازنشستگی زنان 66.00 66 66 66 66 66
سن بازنشستگی مردان 66.00 66 66 66 66 66
میانگین ساعات کار در هفته 29.40 30 29 31 31 32
تغییر اشتغال 113.00 36 25 50 75 30

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 2.10 2.5 2.3 2.1 2.2 1.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.5 0.4 0.2 0.3 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110.76 111 112 111 112 113
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 110.76 111 112 111 112 113
قیمت مصرف کننده اصلی 111.14 112 112 112 112 114
اندازه اصل تورم 2.00 2.2 1.7 1.8 1.5 2.1
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 109.26 115 111 110 112 112
تغییر قیمت تولید کننده 4.60 4.7 7 5.4 2.5 2.3
تورم مواد غذایی -1.30 -0.8 -0.6 1 1.5 1.8
انتظارات تورم 2.70 3.2 3.6 3.4 3.2 2.4
قیمت خرده فروشی 3.30 4 3.7 3.4 3.6 2.6
قیمت تولید 112.20 113 115 115 114 117
CPI مسکن آب و برق 107.60 109 109 107 108 109
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117.20 114 116 117 118 119
قیمت تولید کننده هسته 113.20 115 118 117 115 119

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5
نرخ بهره بین بانکی 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.33
عرضه پول M0 96324.00 99700 100500 99100 101500 102900
عرضه پول M1 2265812.00 2259000 2298000 2250800 2295100 2360800
عرضه پول M2 2878460.00 2899100 2926000 2919100 2934200 2989100
عرضه پول M3 3333480.00 3380000 3422000 3410000 3460000 3550000
ترازنامه بانک 4250964.00 4360000 4450000 4590000 4630000 4700000
ترازنامه بانک مرکزی 972717.00 965200 971600 975200 981500 976100
وام به بخش خصوصی 2637585.00 2660000 2720000 2780000 2850000 2870000
نرخ بهره سپرده 0.00 0 0 0 0 0.25
نرخ وام 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.6
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 212.80 216 216 216 219 219

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری -935.00 240 2900 -2800 600 -800
حساب جاری -26300.00 -18000 -20000 -27400 -18700 -22600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.50 -4.8 -4.8 -4.8 -4.6 -4.6
واردات 50297.00 49200 49100 51500 52600 55500
صادرات 49362.00 49440 52000 52700 53200 54700
بدهی خارجی 7287334.00 7364000 7402000 7457000 7511000 7577000
گردش سرمایه 37969.00 18900 16400 12900 22600 16600
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -2769.00 16200 -10400 9900 18900 10500
ذخایر طلا 310.29 310 310 310 310 310
تولید نفت خام 934.00 900 850 800 800 750
تراز تجاری کالا -10958.00 -13260 -12200 -10800 -12800 -14800
درآمد گردشگری 780.00 1850 1800 1940 1750 2240
ورود توریست 1446.00 2800 2650 2440 2890 2910

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 100.20 107 107 107 110 110
بودجه دولت -16.90 -10 -10 -10 -4.4 -4.4
ارزش بودجه دولت -31696.00 -32600 -32200 -18440 -17500 -12600
هزینه های دولت 106683.00 109000 108200 109500 108400 111200
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 54.40 50 50 50 47 47
بدهی های دولت 2171.10 2290 2490 2210 2060 2300
درآمدهای دولت 57967.00 65800 66200 62270 57600 65270
درخواست پناهندگی 3345.00 1380 1250 1910 1150 1810

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ مالیات شرکت 19.00 19 19 19 19 19
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 27.80 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13.80 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.00 14 14 14 14 14

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
PMI شاخص خدمات 62.90 62.5 55.1 52 53.2 52.9
اطمینان کسب و کار 38.00 38 45 15 20 5
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 65.60 64.5 54 52 52.8 52.6
تولید صنعتی 27.50 14.8 5.1 5 3.2 2.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.30 0.8 0.6 1 0.8 0.7
تولید صنعتی 39.70 19 5.9 6 4.5 3.6
میزان استفاده ازظرفیت تولید 73.90 74 77 75 76 80
میزان سفارشات جدید 11310.00 12500 13200 12180 12500 13600
سفارشات کارخانه 17.00 25 17 18 14 8
ورشکستگی 2384.00 2200 3400 5800 5100 4400
سود شرکت سهامی 113790.00 114000 117200 115000 119000 122000
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 60.40 55 25 5 14 5
تولید خودرو 68306.00 108000 119200 87000 81000 99000
ثبت خودرو 156737.00 185000 289000 136000 256200 169000
تمایلات کسب و کار کوچک 29.00 29 45 30 9 5
شاخص اقتصادی مقدم 1.50 5.1 1.5 1.1 1.4 0.9
تولید فولاد 710.00 850 800 800 800 850
سرمایه گذاری خصوصی -11.90 10.5 2.5 1.6 1.5 1.2
استخراج معدن -16.80 -6.8 6.2 4 3.6 2.3
پی ام آی مرکب 62.90 62.7 55 53.4 54 53.8

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده -9.00 -7 -6 5 1 -2
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.40 -1.6 -0.8 0.6 1.2 0.7
تغییرات سالیانه خرده فروشی 24.60 15.1 6.5 2.6 3.4 3.4
هزینه های مصرف کننده 304092.00 330220 342306 328803 324770 343599
درآمد قابل تصرف شخص 370173.00 433373 391831 384980 395345 402304
پس انداز های شخصی 15.60 12 13 10 9 7
نرخ وام بانکی 1.10 1.1 1.1 1.1 1.1 1.35
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 90.00 92 92 92 88 88
معاملات توزیعی بانک مرکزی امریکا (CB) 18.00 20 9 7 5 9
تسهیلات اعتباری خریدار -377.00 -807 -919 725 -571 -876
قیمت گازوئیل 1.83 1.68 1.6 1.52 1.44 1.37

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
خانه های مسکونی نوساز 42110.00 29460 30900 32330 34600 38710
میزان ساخت و ساز 77.90 36 15.1 5.1 4.3 3.8
شاخص مسکن 451.35 450 445 451 452 440
میزان قبول وام های رهنی 86.92 77 62 66 74 78
صفحه اصلی وام 3295.00 6500 4900 3600 4000 2900
نرخ مالکیت مسکن 65.20 64 64 64 63 63
قیمت مسکن در سراسر کشور 484.42 481 477 485 486 479
سفارشات ساخت و ساز -13.30 37 4.5 5 4.4 3.7
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) ساخت و ساز 64.20 59.8 54.9 53.8 54 54.5


انگلستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.