بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 1.21 1.21 1.2 1.19 1.18 1.17
بازار سهام 7117.74 7141 7069 6998 6927 6788
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.47 0.63 0.66 0.69 0.72 0.78
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.20 0.2 0.4 0.3 0.5 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.20 1.3 1.2 1.3 1.4 1.5
نرخ بیکاری 3.90 3.6 3.7 3.8 3.9 3.8
نرخ تورم 2.10 1.9 2 2.1 1.9 2.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.3 0.2 0.3 0.2 0.6
نرخ بهره 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
موازنه تجاری 1779.00 -3300 -3600 -3300 -3200 -3100
حساب جاری -30045.00 -18700 -24600 -19200 -21200 -22800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.90 -4 -4 -4.2 -4.2 -4.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 84.70 83.4 83.4 82.5 82.5 82.5
بودجه دولت -2.00 -1.2 -1.2 -1.4 -1.4 -1.4
شاخص PMI خدمات 51.40 50.9 52.6 52 53.2 52.5
اطمینان کسب و کار -32.00 -14 -10 -6 -2 2
شاخص PMI تولید 48.00 48.5 50.9 51.2 50.7 49.5
ضریب اطمینان مصرف کننده -11.00 -14 -12 -10 -8 -6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.20 -0.2 -0.6 0.5 -0.4 0.5
نرخ مالیات شرکت 19.00 19 19 17 17 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.20 0.2 0.4 0.3 0.5 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.20 1.3 1.2 1.3 1.4 1.5
تولید ناخالص داخلی 2825.21 2910 2910 3020 3020 3020
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 513029.00 516980 517620 520701 521215 525384
تولید ناخالص ملی 537794.00 531918 533915 544785 545323 541924
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 85921.00 87388 86741 87884 87971 88042
تولید ناخالص داخلی سرانه 42986.00 43200 43200 43800 43800 43800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 40158.00 40500 40500 41100 41100 41100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2832.00 2903 2919 2880 2883 2962
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28324.00 28811 28625 29056 29085 29055
تولید ناخالص داخلی از ساخت 45071.00 46183 45799 46730 46776 46486
تولید ناخالص داخلی از معادن 4815.00 4890 4846 4895 4900 4919
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 20825.00 21219 21193 21123 21144 21511
تولید ناخالص داخلی از خدمات 367577.00 368827 370224 371979 372346 375777
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 20081.00 20044 20284 20337 20357 20588
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 3.90 3.6 3.7 3.8 3.9 3.8
افراد بیکار 1163.40 1190 1200 1205 1240 1290
نرخ اشتغال 76.10 76 76 75.8 75.7 75.8
تغییر تعداد مدعیان بیکاری 28.00 24 26 32 19 22
نرخ مشارکت نیروی کار 79.30 79.2 79.3 79.4 79.4 79.5
نرخ بیکاری بلند مدت 1.00 1.1 1.2 1.2 1.3 1.4
نرخ بیکاری جوانان 11.30 10 10 10.2 10.4 11.1
هزینه های کار 105.50 109 109 109 109 113
بهره وری 100.90 103 104 104 105 106
پست های خالی شغلی 820.00 836 825 815 809 805
دستمزد 538.00 543 547 549 554 565
دستمزد در تولید 612.00 625 628 626 636 648
رشد دستمزد 3.70 3.6 3.6 3.5 3.4 3.2
حداقل دستمزد 8.21 8.21 8.21 8.21 8.5 8.5
جمعیت 66.19 66.36 66.57 66.95 66.95 66.95
سن بازنشستگی زنان 65.50 65.5 65.5 66 66 66
سن بازنشستگی مردان 65.50 65.5 65.5 65.5 66 66
هزینه زندگی خانواده 1300.00 1274 1347 1346 1344 1390
هزینه زندگی انفرادی 895.00 881 927 926 925 957
میانگین ساعات کار در هفته 32.10 32.3 32.3 32.3 32.3 32.3
تغییر اشتغال 115.00 65 150 125 55 110
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1320.00 1222 1368 1366 1365 1411
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2330.00 2186 2414 2412 2409 2491
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 2.10 1.9 2 2.1 1.9 2.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.3 0.2 0.3 0.2 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.90 109 109 109 110 112
قیمت مصرف کننده اصلی 107.70 108 109 109 110 111
اندازه اصل تورم 1.90 1.6 1.6 1.8 1.9 2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105.87 107 108 108 109 110
تغییر قیمت تولید کننده 1.80 1.8 2 2.1 2 2.2
تورم مواد غذایی 1.40 1.2 1.5 1.3 1.4 1.7
انتظارات تورم 2.80 2.2 2.2 2.1 2 2
قیمت تولید 116.10 117 117 118 118 120
CPI مسکن آب و برق 107.10 107 108 107 109 110
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113.40 113 114 113 115 116
قیمت تولید کننده هسته 114.60 115 116 116 116 118
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
نرخ بهره بین بانکی 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
عرضه پول M1 1764751.00 1831000 1885400 1892000 1944000 1990800
عرضه پول M2 2437574.00 2496000 2523800 2561000 2599000 2689100
ترازنامه بانک 3878267.00 3920000 3980000 4010000 4062000 4110000
ترازنامه بانک مرکزی 592355.00 605000 611000 616000 622000 630200
وام به بخش خصوصی 2480613.00 2471019 2486470 2512861 2515342 2523767
نرخ بهره سپرده 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
نرخ وام 1.00 1 1 1 1 1
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 224.00 222 222 219 219 219
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری 1779.00 -3300 -3600 -3300 -3200 -3100
حساب جاری -30045.00 -18700 -24600 -19200 -21200 -22800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.90 -4 -4 -4.2 -4.2 -4.2
واردات 53630.00 58500 59100 59200 59400 59800
صادرات 55409.00 55200 55500 55900 56200 56700
بدهی خارجی 6432146.00 6383104 6700950 6515764 6522196 6801464
گردش سرمایه 16784.00 16500 38200 12500 17100 36900
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -15010.00 -9700 15600 25200 17500 12900
ذخایر طلا 310.30 310 310 310 310 310
تولید نفت خام 1082.00 800 800 750 750 750
درآمد گردشگری 1650.00 2700 2250 1950 2710 2490
ورود توریست 2940.00 3490 2990 3480 4150 3040
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 84.70 83.4 83.4 82.5 82.5 82.5
بودجه دولت -2.00 -1.2 -1.2 -1.4 -1.4 -1.4
ارزش بودجه دولت -4426.00 -2200 1900 5500 -4900 2100
هزینه های دولت 94259.00 92918 94034 94861 94955 95445
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.50 38 38 38.4 38.4 38.4
بدهی های دولت -6500.00 -3200 -2840 -1120 -3780 -2460
درآمدهای دولت 58697.00 58900 59870 64980 58990 61870
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 19.00 19 19 17 17 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
نرخ تامین اجتماعی 25.80 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13.80 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.00 12 12 12 12 12
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
شاخص PMI خدمات 51.40 50.9 52.6 52 53.2 52.5
اطمینان کسب و کار -32.00 -14 -10 -6 -2 2
شاخص PMI تولید 48.00 48.5 50.9 51.2 50.7 49.5
تولید صنعتی -0.60 0.8 1.1 1.5 1.4 1.8
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.10 0.6 0.4 0.2 -0.6 0.5
تولید صنعتی -1.40 0.5 0.9 1.1 1 1.5
استفاده از ظرفیت 79.00 79.5 79.6 79.4 79.5 79.5
سفارشات کارخانه -34.00 -8 -5 -7 -10 -8
ورشکستگی 4320.00 4800 4500 4700 5100 4600
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -80.60 -40 -36 -18 -20 -12
تولید خودرو 109226.00 134000 115000 154100 138700 125000
ثبت خودرو 157198.00 362000 151000 475000 246000 174000
تمایلات کسب و کار کوچک -24.00 -28 -24 -16 -18 -7
شاخص اقتصادی مقدم -0.20 0.2 0.4 0.3 0.5 0.5
سرمایه گذاری خصوصی -0.50 -1.6 -0.8 0.1 1.1 0.5
استخراج معدن 2.80 0.1 0.5 1 1.5 1.5
تولید فولاد 618.00 640 770 650 690 850
پی ام آی مرکب 50.70 51.1 52.4 52.9 53.2 52.8
تولید الکتریسیته 24572.00 26000 30100 27200 25200 30200
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -11.00 -14 -12 -10 -8 -6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.20 -0.2 -0.6 0.5 -0.4 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.30 1.9 1.5 1.9 2.2 2.2
هزینه های مصرف کننده 340546.00 340429 341034 343307 343646 346149
درآمد قابل تصرف شخص 346349.00 346492 349077 350852 351198 354313
پس انداز های شخصی 4.40 5.1 6.2 6 6.5 7.9
نرخ وام بانکی 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 87.10 87 87 85 85 85
تسهیلات اعتباری خریدار 1046.00 882 692 619 1061 703
قیمت گازوئیل 1.57 1.53 1.49 1.45 1.41 1.41
مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
خانه های مسکونی نوساز 36630.00 36220 32440 33260 30890 34750
میزان ساخت و ساز -0.20 0.6 0.5 1 1.4 1.2
شاخص مسکن 764.20 775 785 789 791 795
میزان قبول وام های رهنی 66.44 65.4 69.5 71.9 74.5 75
نرخ مالکیت مسکن 65.00 62.5 62.5 62 62 62
درخواست وام مسکن 42653.00 44900 47200 49500 50200 52600
سفارشات ساخت و ساز 6.60 12.6 2.9 -2 1 1.5
پی ام آی ساخت و ساز 45.30 47 52.6 53.4 53.7 54


انگلستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.