ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - انگلستان - ارزیابی اعتبار.AgencyRatingOutlookDate
TE93 Negative Sep 22 2017
TE93 Negative Sep 22 2017
Moody'sAa2 Stable Sep 22 2017
TE95 Negative Jun 28 2016
FitchAA Negative Jun 28 2016
TE95 Negative Jun 28 2016
TE97 Negative Jun 27 2016
S&PAA Negative Jun 27 2016
TE97 Negative Jun 27 2016
TE97 Negative Jun 24 2016
Moody'sAa1 Negative Jun 24 2016
TE97 Negative Jun 24 2016
TE97 Negative Apr 16 2016
TE97 Negative Apr 16 2016
TE95 Stable Apr 16 2016
TE97 Stable Jun 12 2015
S&PAAA Negative Jun 12 2015
TE97 Stable Jun 12 2015
TE97 Stable Jul 18 2014
TE97 Stable Jul 18 2014
TE97 Negative Jun 13 2014
TE97 Negative Jun 13 2014
S&PAAA Stable Jun 13 2014
TE97 Negative Apr 22 2014
TE97 Negative Apr 22 2014
TE97 Negative Mar 21 2014
TE97 Negative Mar 21 2014
TE97 Negative Oct 15 2013
TE97 Negative Oct 15 2013
TE97 Negative Jul 18 2013
TE97 Negative Jul 18 2013
TE97 Negative Jun 10 2013
TE97 Negative Jun 10 2013
TE98 Negative Apr 19 2013
TE98 Negative Apr 19 2013
FitchAA+ Stable Apr 19 2013
Moody'sAa1 Stable Feb 22 2013
TE100 Negative Feb 22 2013
TE100 Negative Feb 22 2013
TE100 Stable Dec 13 2012
TE100 Stable Dec 13 2012
S&PAAA Negative Dec 13 2012
FitchAAA Negative Mar 14 2012
TE100 Stable Mar 14 2012
TE100 Stable Mar 14 2012
TE100 Stable Feb 13 2012
TE100 Stable Feb 13 2012
Moody'sAaa Negative Feb 13 2012
TE100 Stable Nov 28 2011
TE100 Stable Nov 28 2011
TE100 Stable Aug 05 2011
TE100 Stable Aug 05 2011
TE100 Stable Aug 02 2011
TE100 Stable Aug 02 2011
TE100 Stable Jul 14 2011
TE100 Stable Jul 14 2011
TE100 Stable Jul 13 2011
TE100 Stable Jul 13 2011
TE100 Stable Apr 18 2011
TE100 Stable Apr 18 2011
TE100 Negative Oct 26 2010
S&PAAA Stable Oct 26 2010
TE100 Negative Oct 26 2010
TE100 Negative Jul 19 2010
TE100 Negative Jul 19 2010
DBRSAAA Stable Jul 19 2010
TE100 Stable May 21 2009
S&PAAA Negative May 21 2009
TE100 Stable May 21 2009
TE100 Stable Sep 21 2000
FitchAAA Stable Sep 21 2000
FitchAAA Stable Sep 21 2000
TE100 Stable Sep 21 2000
TE100 Stable Apr 01 1996
TE100 Stable Apr 01 1996
TE100 Stable Nov 13 1995
TE100 Stable Nov 13 1995
TE100 Stable Aug 10 1994
FitchAAA N/A Aug 10 1994
TE100 Stable Aug 10 1994
S&PAAA Stable Jun 26 1989
TE100 N/A Jun 26 1989
TE100 N/A Jun 26 1989
TE100 N/A Nov 18 1986
TE100 Stable Apr 28 1978
S&PAAA N/A Apr 28 1978
Moody'sAaa Stable Mar 31 1978


 S&Pچشم اندازMoody'sچشم اندازFitch
B+ B1 35
BBB BBB+ 60
B- B3 B 28
B B2 B B 31
B1 B+ 35
BBB+ BBB- 60
AAA Aaa AAA AAA 100
AA+ Aa1 AA+ AAA 96
BB+ Ba2 BB+ 50
BB+ Baa3 52
B+ B2 BB- 36
BB- Ba3 BB- 40
SD Caa3 15
B B3 B 26
AA Aa3 AA- AA (high) 88
B- B3 20
B+ N/A 30
A+ A2 N/A 78
BB- Ba3 BB- 41
B B3 28
A- A2 72
BB- Ba2 BB- BB (low) 42
BBB- Baa2 BBB 58
B 25
N/A B2 30
B B2 B 30
AAA Aaa AAA AAA 99
B B 30
Aa3 85
A+ A1 A N/A 80
A+ A1 A+ A (high) 81
BBB- Baa2 BBB BBB 58
CCC+ B3 22
BB- Ba2 BB 43
BB+ Ba2 BB+ 48
Caa2 15
BBB- Ba2 BBB- BB 48
AA- A1 AA- 81
AAA Aaa AAA AAA 100
BB- Ba3 BB- 38
B- B3 B- 26
B B3 B 28
CCC+ B3 B- 21
AA- A1 AA- AA (low) 81
B B1 B 31
AA Aaa AAA AAA 98
B+ Ba3 35
AA+ Aa1 AA+ AA (high) 96
AA Aa2 AA AAA 92
N/A Caa1 B 26
BB- Ba2 BB- 41
AAA Aaa AAA AAA 100
B B3 B 26
B+ B3 BB- B (high) 30
SD
BB- Ba1 BB 46
BB- B1 35
AA+ Aa2 AA+ 95
BBB- Baa3 BBB- 55
A A3 A 73
BBB- Baa2 BBB- BBB 56
BBB- Baa2 BBB 56
B- Caa1 B- 25
A+ A2 A+ A (high) 76
N/A Aa2 92
AA- A1 A+ 80
BBB Baa3 BBB BBB (high) 62
Ba3 B+ 38
B B3 B 28
A+ A1 A A 77
B+ B1 37
BBB- Baa3 BBB 56
B+ B2 B+ 35
AA Aa2 AA 90
NR B2 30
A A3 A- A (low) 70
B- B3 B- 28
B+ 35
AAA 100
A A3 A- A (low) 71
AAA Aaa AAA AAA 100
Aa3 AA 85
BB- BB 42
A- A3 A- 70
B2 B+ 32
A- A3 A+ A (high) 73
Baa1 65
BBB+ A3 BBB+ BBB (high) 65
B3 25
B B3 B 26
B+ B1 35
BBB- 55
BBB- Ba1 BBB- 53
SD Caa3 RD 12
Ba1 BB+ 52
AAA Aaa AAA AAA 100
AA Aaa AA 93
B- B2 B 30
B B2 B+ 31
AAA Aaa AAA AAA 99
BB Baa3 BBB- 53
B B3 B 28
BBB Baa2 BBB 60
B B2 32
BB Ba1 BB 46
BBB+ A3 BBB+ N/A 65
BBB Baa2 BBB 60
A- A2 A- A 71
BBB- Baa3 BBB BBB 56
D 0
AA- Aa3 AA- 85
B- Caa2 CC 23
BBB- Baa3 BBB- 55
BBB- Ba1 BBB- 51
B B2 B+ 31
BBB- 55
A- A1 A+ 78
B+ Ba3 37
BB Ba3 BB 38
BB- 40
AAA Aaa AAA AAA 98
A+ A2 A+ A (high) 78
A+ Baa1 A- A 72
B3 25
BB Baa3 BB+ 50
AA Aa2 AA- 86
A- Baa1 A- A 68
B+ B1 B+ 35
B3 25
B B2 B- 28
B2
AAA Aaa AAA AAA 99
AAA Aaa AAA AAA 100
AA- Aa3 AA- 83
B- B3
B1
BBB+ Baa1 BBB+ 65
BBB+ Ba1 57
N/A B2 B+ 35
B+ Ba3 BB BB (high) 43
B B2 B+ 33
B- Caa2 B- 20
AA Aa2 AA 90
AA Aa2 AA AAA 93
AA+ Aaa AAA AAA 98
BBB Baa2 BBB- BBB (low) 55
SD C RD 12
BB- Ba3 BB 40
B- Caa1 B- 34


انگلستان - ارزیابی اعتبار