قیمت روز سال
Comstock Resources 6.44 -0.46 -6.67% -9.17%
Denbury Resources 0.21 0.0003 0.14% -91.46%
EOG Resources 43.98 -1.26 -2.78% -55.45%
QEP Resources 0.37 0.002 0.51% -95.30%
SM Energy 3.82 -1.64 -30.00% -75.84%