قیمت روز سال
Abbott 91.47 1.08 1.19% 20.82%
Astrazeneca 55.04 1.05 1.94% 47.64%
Bristol-Myers Squibb 60.79 -0.35 -0.57% 32.56%
Celgene 109.40 0 0% 16.32%
YTE 99.37 0.69 0.70% 21.54%
Karyopharm Therapeutics 20.65 1.54 8.06% 256.03%
Merck & Co 76.37 -0.18 -0.24% -4.85%
Novartis 83.67 -2.02 -2.32% 3.93%
Stemline Therapeutics 11.90 0.03 0.25% -17.59%

قیمت روز سال
NASDAQ 9324 39.71 0.43% 22.57%
Russell 2000 1355 7.97 0.59% -9.87%