قیمت روز سال
Kearny Financial 7.85 0.02 0.25% -42.62%
OceanFirst Financial 16.75 -0.08 -0.45% -33.08%
Oritani Financial 18.65 0.05 0.27% 11.48%
Provident Financial Services 12.06 -0.11 -0.81% -50.31%

قیمت روز سال
NASDAQ 10210 2.38 0.02% 25.10%
Russell 2000 1431 4.55 0.32% -9.12%