قیمت روز سال
BGC Partners 2.64 0.01 0.38% -51.74%
HFF 37.68 -0.02 -0.05% 7.26%
Intercontinental Exchange 92.23 -1.00 -1.07% 4.11%
INTL FCStone 34.51 0.41 0.75% -12.79%
Nasdaq Omx 120.10 -0.66 -0.55% 18.85%
Thomson Reuters USA 64.84 -0.06 -0.09% -1.50%
Wells Fargo 25.28 0.24 0.96% -46.96%

قیمت روز سال
NASDAQ 10207 53.00 0.52% 25.07%
Russell 2000 1431 4.55 0.32% -9.12%