قیمت روز سال
CBOE 90.43 -2.71 -2.91% -19.05%
CME 165.53 -2.55 -1.52% -19.81%
Intercontinental Exchange 92.21 0.07 0.08% 0.52%
MarketAxess 548.61 4.19 0.77% 54.74%
Nasdaq Omx 121.59 -0.11 -0.09% 18.03%

قیمت روز سال
NASDAQ 10540 -7.22 -0.07% 28.61%
Russell 2000 1413 14.68 1.05% -9.26%