قیمت روز سال
Alnylam Pharmaceuticals 232.00 8.63 3.86% 14.37%
Amgen 252.09 3.73 1.50% 10.50%
Avrobio Inc 1.06 0.05 4.95% -82.39%
Bayer 51.90 -0.26 -0.50% 9.74%
BioCryst Pharmaceuticals 14.76 0.31 2.15% -5.23%
Biogen 221.04 3.45 1.59% -34.81%
Bluebird Bio 5.93 0.43 7.82% -68.89%
BioMarin Pharmaceutical 96.00 0.30 0.31% 26.78%
Gilead Sciences 63.14 1.14 1.84% -10.92%
GlaxoSmithKline 1,556.60 -90.20 -5.48% 6.22%
Intercept Pharmaceuticals 16.70 0.04 0.24% 9.36%
Ionis Pharmaceuticals 46.11 1.85 4.18% 20.68%
J&J 170.67 0.49 0.29% -1.80%
Karyopharm Therapeutics 5.20 0.29 5.91% -0.57%
Merck & Co 89.19 -0.33 -0.37% 18.59%
Novartis 82.51 -0.75 -0.90% -3.27%
Omeros 7.46 1.26 20.32% -51.34%
Pfizer 49.95 0.17 0.34% 7.86%
Ultragenyx Pharmaceutical 52.16 0.79 1.54% -43.76%
Regulus Therapeutics 1.70 0.04 2.41% 140.79%
Roche Holding 316.95 -1.40 -0.44% -13.73%
Sanofi 87.67 -7.81 -8.18% 1.20%
Sangamo BioSciences 5.85 0.61 11.64% -42.25%
Sarepta Therapeutics 113.07 3.97 3.64% 39.78%
Vertex Pharmaceuticals 295.77 -3.06 -1.02% 51.48%
Ziopharm Oncology 1.86 0.06 3.33% -1.06%

قیمت روز سال
USND 12855 360.88 2.89% -12.94%
US2000 1969 56.36 2.95% -12.49%