600030

30.36

تغییر روزانه:

-0.95%

سالیانه:

37.38%

قیمت روز سال
CITIC Securities 30.36 -0.29 -0.95% 37.38%

قیمت روز سال
SHANGHAI 3307 -20.82 -0.63% 11.95%
SHANGHAI 50 3356 -7.25 -0.22% 12.88%