ایالات متحده - بهره وری - پیش بینیایالات متحده کار گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 3.9 3.9 3.9 3.8 3.8 4.5
آمار اشتغال غیر کشاورزی 201 195 165 193 182 170
صورت پرداخت های خصوصی 204 190 160 188 178 161
اشتغال دولتی -3 5 12 1 15 11
صورت های پرداخت توليد -3 20 10 12 1 -2
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 201 208 208 208 208 208
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 1645 1685 1651 1636 1630 1625
تغییر اشتغال ADP 163 193 160 178 177 150
افراد شاغل 155542 155730 155964 156189 156390 154000
افراد بیکار 6234 6188 6103 6023 5959 5722
درآمد متوسط ساعتی 0.4 0.2 0.2 0.22 0.23 0.23
میانگین ساعات کار در هفته 34.5 34.4 34.4 34.52 34.5 34.4
نرخ مشارکت نیروی کار 62.7 62.8 62.8 62.7 62.7 62.9
نرخ بیکاری بلند مدت 0.82 0.8 0.8 0.8 0.7 0.4
نرخ بیکاری جوانان 8.4 8.7 8.6 8.6 8.6 8.4
هزینه های کار 109 110 110 110 111 114
بهره وری 105 105 106 106 106 108
پست های خالی شغلی 7313 6687 6674 6717 6732 6717
پیشنهادات شغلی 6939 6913 6919 6917 6915 6911
چلنجر کاهش شغل 38472 38727 62300 37080 36800 63500
دستمزد 22.73 22.85 23.25 23.65 24.05 25.9
رشد دستمزد 4.66 4.85 4.85 4.85 4.85 4.85
دستمزد در تولید 21.42 21.49 21.85 22.05 22.45 24
حداقل دستمزد 7.25 7.25 7.25 7.5 7.5 7.5
شاخص هزینه استخدام 0.6 0.65 0.67 0.65 0.65 0.65
جمعیت 326 328 328 329 329 335
سن بازنشستگی زنان 66 66 66 66 66 66
سن بازنشستگی مردان 66 66 66 66 66 66
نرخ اشتغال 60.3 60.4 60.3 60.3 60.3 60.3
استخدام تمام وقت 128577 128738 128999 129244 129452 130382
قسمت مدت زمان اشتغال 26913 26982 27002 26997 26998 26998
هزینه زندگی خانواده 2240 2300 2300 2380 2380 2380
هزینه زندگی انفرادی 1540 1485 1492 1488 1484 1469
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4290 4500 4500 4500 4550 4550
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2090 2150 2150 2150 2150 2200
[+]