ایالات متحده - بهره وری - پیش بینی


United States Nonfarm Labour Productivity
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.ایالات متحده کار گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 4 3.9 3.9 3.8 3.8 4.2
آمار اشتغال غیر کشاورزی 213 195 165 193 182 170
صورت پرداخت های خصوصی 202 190 160 188 178 161
اشتغال دولتی 11 5 12 1 15 11
صورت های پرداخت توليد 36 20 10 12 1 -2
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 207 215 215 215 215 215
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 1751 1774 1788 1794 1796 1798
تغییر اشتغال ADP 177 193 160 181 181 150
افراد شاغل 155576 156010 156392 156730 157031 154000
افراد بیکار 6564 6454 6468 6469 6471 6475
درآمد متوسط ساعتی 0.2 0.2 0.21 0.22 0.22 0.22
میانگین ساعات کار در هفته 34.5 34.4 34.4 34.51 34.5 34.4
نرخ مشارکت نیروی کار 62.9 62.8 62.8 62.7 62.7 62.9
نرخ بیکاری بلند مدت 0.74 0.6 0.6 0.5 0.4 -0.2
نرخ بیکاری جوانان 8.9 8.7 8.6 8.6 8.6 8.4
هزینه های کار 110 111 111 111 112 114
بهره وری 109 110 110 110 110 113
پست های خالی شغلی 6671 6687 6674 6717 6732 6717
پیشنهادات شغلی 6638 6913 6919 6917 6915 6911
چلنجر کاهش شغل 37202 36375 62300 34132 33394 63500
دستمزد 22.62 23.35 23.8 24.11 24.49 25.9
رشد دستمزد 4.89 4.82 4.83 4.83 4.83 4.83
دستمزد در تولید 21.4 21.87 22.06 22.38 22.75 24.61
حداقل دستمزد 7.25 7.25 7.25 7.5 7.5 7.5
شاخص هزینه استخدام 0.8 0.66 0.69 0.68 0.67 0.68
جمعیت 326 328 328 329 329 335
سن بازنشستگی زنان 66 66 66 66 66 66
سن بازنشستگی مردان 66 66 66 66 66 66
نرخ اشتغال 60.4 60.5 60.5 60.5 60.6 60.7
استخدام تمام وقت 128568 129148 129598 129979 130303 131779
قسمت مدت زمان اشتغال 27028 27153 27139 27138 27139 27139
هزینه زندگی خانواده 2240 2300 2300 2380 2380 2380
هزینه زندگی انفرادی 1540 1485 1492 1488 1484 1469
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4290 4500 4500 4500 4550 4550
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2090 2150 2150 2150 2150 2200
[+]