کشور گذشته قبلی
افغانستان 93.8 139
چین 20280 19471
کلمبیا 1215579 1340106
کنگو 1283968 1382081
استونی 16.2 16.5
ژاپن 4151 4876
قزاقستان 1117 1030
کنیا 838215 855393
لیبریا 46515 51036
مالزی 1524 2417
کره شمالی 5685 5604
پاکستان 3361 4605
لهستان 1845 1702
اسپانیا 1767 1663
تایوان 962 837
تایلند 3146 3359
ترینیداد و توباگو 67322 63608


- تولید سیمان - اطلاعات - شاخص های اقتصادی