کشور گذشته قبلی
افغانستان 93.8 139
چین 19702 21333
کلمبیا 1200300 1139863
کنگو 1382081 1048340
استونی 12.8 18
هند 32874 29038
ژاپن 4840 4330
قزاقستان 880 742
کنیا 612980 652883
لیبریا 45407 36686
مالزی 1912 2459
کره شمالی 5604 5832
پاکستان 4053 4281
لهستان 1742 653
روسیه 3.89 2.69
تایوان 886 1137
تایلند 3937 3826
ترینیداد و توباگو 52511 60090


- تولید سیمان - اطلاعات - شاخص های اقتصادی