کشور گذشته قبلی
افغانستان 93.8 139
چین 21517 20582
کلمبیا 1163300 1201722
کنگو 1382081 1048340
استونی 41.1 54.1
هند 24222 29391
ژاپن 4524 4568
قزاقستان 1342 1376
کنیا 742252 710228
لیبریا 36711 48162
مالزی 1381 1130
کره شمالی 5685 5604
پاکستان 4100 4666
لهستان 1928 2060
روسیه 4.92 3.89
تایوان 1093 1069
تایلند 3599 3647
ترینیداد و توباگو 50429 13688


- تولید سیمان - اطلاعات - شاخص های اقتصادی