کشور گذشته قبلی
افغانستان 93.8 139
چین 19085 19958
کلمبیا 1201200 1234900
کنگو 1382081 1048340
استونی 18.7 29.6
ژاپن 4653 5101
قزاقستان 834 1166
کنیا 892975 894361
لیبریا 36711 48162
مالزی 2050 1655
کره شمالی 5685 5604
پاکستان 4479 4042
لهستان 1599 1857
روسیه 4.92 3.89
اسپانیا 1445 1532
تایوان 929 781
تایلند 3101 3083
ترینیداد و توباگو 62008 68464


- تولید سیمان - اطلاعات - شاخص های اقتصادی