کشور گذشته قبلی
افغانستان 93.8 139
چین 22433 24307
کلمبیا 8804000 1135900
کنگو 1382081 1048340
استونی 43.2 23.1
هند 24222 27932
ژاپن 4797 4266
قزاقستان 1410 1383
کنیا 612980 652883
لیبریا 48703 50353
مالزی 1211 1309
کره شمالی 5604 5832
پاکستان 3292 4226
لهستان 1830 1976
روسیه 4.92 3.89
تایوان 1116 940
تایلند 4010 3891
ترینیداد و توباگو 50429 13688


- تولید سیمان - اطلاعات - شاخص های اقتصادی