کشور گذشته قبلی
افغانستان 109.60 2017-12 186
چین 19935.00 2019-12 22487
کلمبیا 1112915.00 2019-11 1135274
استونی 39.60 2019-11 39.4
هند 27156.00 2019-11 26195
ژاپن 5198.00 2019-11 5076
قزاقستان 644.50 2019-11 913
کنیا 453092.00 2019-11 497930
لیبریا 22307.00 2019-07 21227
مالزی 1451.00 2019-11 1421
کره شمالی 6838.00 2017-12 7077
پاکستان 3546.00 2019-11 4092
لهستان 1621.00 2019-11 1801
روسیه 5.46 2019-10 5.96
تایوان 933.04 2019-10 864
تایلند 3264.16 2019-11 3346
ترینیداد و توباگو 47190.00 2019-12 62006


- تولید سیمان - اطلاعات - شاخص های اقتصادی