کشور گذشته قبلی
آلمان 4.9 4.82
اسپانیا 4.73 4.33
سوئیس 4.47 4.42
ایتالیا 4.32 4.15
استرالیا 4.01 3.94
فرانسه 3.36 3.34
هلند 3.31 3.25
کانادا 2.8 2.78
ایالات متحده 2.77 2.74
ژاپن 2.57 2.5
ترکیه 1.95 1.88


- پزشکان پزشکی - اطلاعات - شاخص های اقتصادی