کشور گذشته قبلی
فرانسه -0.1 -1.2
هلند 1 2.9
پرتغال 2.7 2.7
تایلند -2.2 0.9
ایالات متحده 0.2 0.2


- هزینه های شخصی - اطلاعات - شاخص های اقتصادی