کشور گذشته قبلی
فرانسه -5.1 2.2
هلند -3.5 -2.4
پرتغال -4.9 -6.3
تایلند 2.3 -0.6
ایالات متحده 0.5 1.2


- هزینه های شخصی - اطلاعات - شاخص های اقتصادی