کشور گذشته قبلی
فرانسه -4.6 22.4
هلند -11.9 -6.7
پرتغال -1.4 -2.8
تایلند -3.7 -2.9
ایالات متحده 2.4 -0.4


- هزینه های شخصی - اطلاعات - شاخص های اقتصادی