کشور گذشته قبلی
فرانسه 0.10 2019-11 0.2
هلند 1.30 2019-11 1.7
پرتغال 2.70 2019-12 2.7
تایلند -0.40 2019-11 1.1
ایالات متحده 0.40 2019-11 0.3


- هزینه های شخصی - اطلاعات - شاخص های اقتصادی