کشور گذشته قبلی
فرانسه 0.5 10.3
هلند -6.2 -7.1
پرتغال -11.5 -11.3
تایلند 2.7 6.2
ایالات متحده 1.9 6.2


- هزینه های شخصی - اطلاعات - شاخص های اقتصادی