کشور گذشته قبلی
فرانسه 1 -2.4
هلند 5.8 4.7
پرتغال 6.2 6.2
تایلند -2.6 -5.3
ایالات متحده 0.8 -0.1


- هزینه های شخصی - اطلاعات - شاخص های اقتصادی