کشور گذشته قبلی
فرانسه 0.3 10.6
هلند 8.8 9.7
پرتغال 3.9 2.7
تایلند 1.2 -3
ایالات متحده 1 -0.1


- هزینه های شخصی - اطلاعات - شاخص های اقتصادی