کشور گذشته قبلی
فرانسه -1.1 0.3
هلند -10.7 -12
پرتغال -0.3 -1.3
تایلند 1 3.4
ایالات متحده 4.2 -1


- هزینه های شخصی - اطلاعات - شاخص های اقتصادی