کشور گذشته قبلی
فرانسه 36.6 -19.1
هلند -17.4 -6.4
پرتغال -8 -5.7
تایلند 3 -8.6
ایالات متحده 8.2 -12.6


- هزینه های شخصی - اطلاعات - شاخص های اقتصادی