کشور گذشته قبلی
فرانسه -1.3 0.9
هلند 11.2 13.4
پرتغال 5.2 5.9
تایلند -0.9 -0.6
ایالات متحده 0.9 1.4


- هزینه های شخصی - اطلاعات - شاخص های اقتصادی