کشور گذشته قبلی
آلمان -2.60 2019-01
ایتالیا 1.80 2019-01
رومانی 4.70 2018-12
اسپانیا -0.70 2019-01
سوئیس 11.40 2018-03
انگلستان 1.00 2019-03
ایالات متحده 0.10 2019-01


- سفارشات کارخانه - اطلاعات - شاخص های اقتصادی