کشور گذشته قبلی
آلمان -2.20 2019-05
ایتالیا -2.40 2019-04
رومانی 2.40 2019-03
اسپانیا -2.10 2019-05
انگلستان -15.00 2019-06
ایالات متحده -0.70 2019-05


- سفارشات کارخانه - اطلاعات - شاخص های اقتصادی