کشور گذشته قبلی
آلمان 0.60 2019-03
ایتالیا 2.20 2019-03
رومانی 6.80 2019-02
اسپانیا 4.50 2019-02
انگلستان -5.00 2019-04
ایالات متحده 1.90 2019-03


- سفارشات کارخانه - اطلاعات - شاخص های اقتصادی