کشور گذشته قبلی
استرالیا -9.68 -4.93
برزیل 48.8 42
ژاپن -45 -15
انگلستان -84 36


- تمایلات کسب و کار کوچک - اطلاعات - شاخص های اقتصادی