کشور گذشته قبلی
استرالیا -4.93 -3.76
برزیل 34.9 60.1
ژاپن -15 -9
انگلستان -84 36


- تمایلات کسب و کار کوچک - اطلاعات - شاخص های اقتصادی