کشور گذشته قبلی
استرالیا 15.9 19.77
برزیل 61.7 60.9
کانادا 67.08 69.43
ژاپن -7 -13
انگلستان 27 29


- تمایلات کسب و کار کوچک - اطلاعات - شاخص های اقتصادی