کشور گذشته قبلی
استرالیا -4.92 2019-03
برزیل 55.40 2019-07
ژاپن -1.00 2019-06
انگلستان -13.00 2019-06


- تمایلات کسب و کار کوچک - اطلاعات - شاخص های اقتصادی