کشور گذشته قبلی
استرالیا 17.52 -11.56
برزیل 52 58.7
ژاپن -13 -27
انگلستان -7 -2


- تمایلات کسب و کار کوچک - اطلاعات - شاخص های اقتصادی