کشور گذشته قبلی
استرالیا -11.56 -9.68
برزیل 59.5 59.7
ژاپن -44 -45
انگلستان -2 -84


- تمایلات کسب و کار کوچک - اطلاعات - شاخص های اقتصادی