کشور گذشته قبلی
استرالیا -11.56 -9.68
برزیل 60.9 60.3
ژاپن -27 -44
انگلستان -2 -2


- تمایلات کسب و کار کوچک - اطلاعات - شاخص های اقتصادی