کشور گذشته قبلی
استرالیا 7.99 14.16
برزیل 58.3 56.4
کانادا 59.4 61.9
ژاپن -4 -4
انگلستان -31 -5


- تمایلات کسب و کار کوچک - اطلاعات - شاخص های اقتصادی