کشور گذشته قبلی
استرالیا 3.78 15.9
برزیل 57.7 55.7
کانادا 62.6 62.24
ژاپن -1 -3
انگلستان 0 27


- تمایلات کسب و کار کوچک - اطلاعات - شاخص های اقتصادی