کشور گذشته قبلی
ژاپن 65.79 66.21
استرالیا 53.6 53.94
فرانسه 44.73 45.33
مکزیک 38.41 37.19
آلمان 36.42 36.8
سوئیس 32.77 33
هلند 32.75 31.86
انگلستان 29.61 28.75
کانادا 18.86 19.29
ایالات متحده 18.81 19.11
ترکیه 18.62 18.84
ایتالیا 17.68 17.53
اسپانیا 16.48 16.71


- بیمارستان ها - اطلاعات - شاخص های اقتصادی