کشور گذشته قبلی
کانادا 28.81 2019-08
ایرلند 23.81 2019-06
ایالات متحده 0.40 2019-08


- درآمد متوسط ساعتی - اطلاعات - شاخص های اقتصادی