کشور گذشته قبلی
کانادا 28.50 2019-05
ایرلند 23.93 2019-03
ایالات متحده 0.20 2019-05


- درآمد متوسط ساعتی - اطلاعات - شاخص های اقتصادی