کشور گذشته قبلی
استرالیا 44.60 2019-08


- پی ام آی ساخت و ساز - استرالیا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی