کشور گذشته قبلی
استرالیا 40.40 2019-05


- پی ام آی ساخت و ساز - استرالیا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی