- شرایط اعتماد مصرف کننده - اطلاعات - شاخص های اقتصادی