- اعتماد مصرف کننده انتظارات عمده خرید - اطلاعات - شاخص های اقتصادی