کشور گذشته قبلی
اندونزی 197834.00 2018-09


- تولید مس - G20 - اطلاعات - شاخص های اقتصادی