کشور گذشته قبلی
استرالیا 12868.20 2019-05
کالدونیای جدید 93172.00 2018-09
نیوزیلند 2658.00 2019-03


افراد شاغل - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.استرالیا -افراد شاغل - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.