کشور گذشته قبلی
ایالات متحده 0.60 2019-06


- شاخص هزینه استخدام - اطلاعات - شاخص های اقتصادی