کشور گذشته قبلی
ایالات متحده 0.70 2019-12 0.7


- شاخص هزینه استخدام - اطلاعات - شاخص های اقتصادی