سرمایه گذاری مستقیم خارجی - فهرست کشورها - استرالیا

کشور گذشته
استرالیا 60499.00 2017-12
نیوزیلند 3167.00 2017-12


سرمایه گذاری مستقیم خارجی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.استرالیا -سرمایه گذاری مستقیم خارجی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.