سرمایه گذاری مستقیم خارجی - فهرست کشورها - استرالیا

کشور گذشته
استرالیا 64825.00 2016-12
نیوزیلند -679.00 2017-09


سرمایه گذاری مستقیم خارجی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.استرالیا -سرمایه گذاری مستقیم خارجی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.