تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت - فهرست کشورها - استرالیا

کشور گذشته
استرالیا 437246.00 2018-03
نیوزیلند 61197.00 2018-03


تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.استرالیا -تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.