تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت - فهرست کشورها - استرالیا

کشور گذشته
استرالیا 437246.00 2018-03
نیوزیلند 61061.00 2017-12


تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.استرالیا -تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.