کشور گذشته قبلی
ترکیه 48202168 47340874
مکزیک 747560 724556
آفریقای جنوبی 488671 488806
کانادا 128957 135089
اسپانیا 52368 51783
برزیل 39465 39869
آرژانتین 33448 33209
کره جنوبی 27296 27110
ژاپن 26309 26231
استرالیا 25533 25280
انگلستان 22772 22740
هلند 12530 10731
هند 4816 4801
ایالات متحده 2227 2212
روسیه 1613 1654
آلمان 149 155


- تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی - G20 - اطلاعات - شاخص های اقتصادی