کشور گذشته قبلی
نیوزیلند 2804 2763


- تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی - استرالیا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی