کشور گذشته قبلی
نیوزیلند 3032.00 2019-06


- تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی - استرالیا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی