کشور گذشته قبلی
سنگاپور 91.00 2018-12
چین 90.00 2014-12
روسیه 87.30 2016-12
اسپانیا 76.30 2018-12
ایتالیا 72.40 2017-12
هلند 69.00 2018-12
کانادا 66.30 2017-12
منطقه یورو 66.10 2017-12
استرالیا 65.00 2016-12
انگلستان 65.00 2017-12
فرانسه 64.40 2017-12
ایالات متحده 64.10 2019-06
ژاپن 61.70 2013-12
ترکیه 59.70 2016-12
کره جنوبی 57.70 2018-12
آلمان 51.40 2017-12
سوئیس 42.50 2016-12


- نرخ مالکیت مسکن - G20 - اطلاعات - شاخص های اقتصادی