- بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی - استرالیا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی

کشور گذشته
استرالیا 121.70 2017-12
نیوزیلند 91.80 2017-12


- بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی - استرالیا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی