کشور گذشته قبلی
استرالیا 122.20 2018-03
نیوزیلند 92.20 2018-03


- بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی - استرالیا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی