کشور گذشته قبلی
استرالیا 120.50 2018-09
نیوزیلند 93.30 2018-09


- بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی - استرالیا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی