کشور گذشته قبلی
برزیل 1.00 2019-09 1.1
چین 12.40 2019-10 12.5
منطقه یورو 3.40 2019-09 3.4
فرانسه 6.27 2019-09 5.58
هند 8.90 2019-10 8.8
اندونزی 7.89 2019-09 8.59
ژاپن 2.00 2019-10 2
عربستان سعودی 3.20 2019-09 2.4
اسپانیا 1.80 2019-08 1.9


- میزان رشد وام - G20 - اطلاعات - شاخص های اقتصادی