کشور گذشته قبلی
برزیل 0.3 0
چین 13.2 13.1
منطقه یورو 3 3
فرانسه 8.53 7
هند 6.2 6.2
اندونزی 3.04 5.73
ژاپن 6.2 4.8
عربستان سعودی 11 12.2
اسپانیا 2.8 1.3


- میزان رشد وام - G20 - اطلاعات - شاخص های اقتصادی