کشور گذشته قبلی
بلیز 1669 1578
بولیوی 161270 161873
برزیل 565136 561883
کانادا 528855 538650
شیلی 120640 118956
اکوادور 16959 16956
السالوادور 13985 13964
مکزیک 3125038279 3040150107
پرو 228771 209584
ایالات متحده 3054 2958
اروگوئه 1205 1204


وام به بخش خصوصی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.امریکا -وام به بخش خصوصی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.