کشور گذشته قبلی
ایتالیا 0.20 2019-09 -0.3


- فروش ساخت - اروپا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی