کشور گذشته قبلی
ایتالیا 41.9 -29.8


- فروش ساخت - اروپا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی