کشور گذشته قبلی
استرالیا 26836.00 2018-12
فیجی 47.00 2018-12
نیوزیلند 2307.00 2018-12
پاپوآ گینه نو 59.90 2018-12


- مخارج نظامی - استرالیا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی