کشور گذشته قبلی
عمان 1535.00 2019-10 1454


- میزان قبول وام های رهنی - آسیا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی