کشور گذشته قبلی
عمان 1265.00 2019-06


- میزان قبول وام های رهنی - آسیا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی