کشور گذشته قبلی
ایالات متحده 53.70 2019-07


- پی ام آی غیر توليدی - امریکا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی