کشور گذشته قبلی
ایالات متحده 55.00 2019-12 53.9


- پی ام آی غیر توليدی - امریکا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی