کشور گذشته قبلی
انگلستان -0.3 -0.3


- سرمایه گذاری خصوصی - اروپا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی