کشور گذشته قبلی
انگلستان 0.00 2019-09 -0.4


- سرمایه گذاری خصوصی - اروپا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی