کشور گذشته قبلی
استرالیا 2.83 2017-12
پاپوآ گینه نو 2.04 2017-12
نیوزیلند 0.29 2017-12


- شاخص تروریسم - استرالیا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی