کشور گذشته
استرالیا 3.09 2016-12
نیوزیلند 0.61 2016-12
پاپوآ گینه نو 0.00 2016-12


- شاخص تروریسم - استرالیا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی

- شاخص تروریسم - استرالیا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی