کشور گذشته قبلی
ژاپن 0.1 0.7


- رشد دستمزد - آسیا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی