کشور گذشته قبلی
ژاپن -0.20 2019-08


- رشد دستمزد - آسیا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی