قیمت روز سال
Boise Cascade 38.37 1.47 3.98% 41.80%
Beacon Roofing Supply 25.15 -1.83 -6.78% -30.98%
Bluelinx 8.47 -0.13 -1.50% -58.46%
Pool 278.95 0.29 0.10% 52.96%

قیمت روز سال
NASDAQ 10546 -1.27 -0.01% 28.68%
Russell 2000 1416 17.93 1.28% -9.06%