جواز ساختمان - فهرست کشورها - G20

کشور گذشته
استرالیا -3.20 2018-05
کانادا 8200000.00 2018-05
فرانسه 40200.00 2018-05
آلمان 28999.00 2018-05
هلند 4246.00 2018-05
ترکیه 49669.00 2018-03
ایالات متحده 1273.00 2018-06


جواز ساختمان - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.G20 -جواز ساختمان - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.