جواز ساختمان - فهرست کشورها - G20

کشور گذشته
استرالیا -6.20 2018-02
کانادا 8167334.00 2018-02
فرانسه 39800.00 2018-02
آلمان 21994.00 2018-02
هلند 6018.00 2018-02
ترکیه 77190.00 2017-12
ایالات متحده 1379.00 2018-03


جواز ساختمان - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.G20 -جواز ساختمان - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.