جواز ساختمان - فهرست کشورها - G20

کشور گذشته
استرالیا -5.20 2018-07
کانادا 8208497.00 2018-07
فرانسه 40400.00 2018-07
آلمان 30737.00 2018-07
هلند 5629.00 2018-07
ترکیه 73270.00 2018-06
ایالات متحده 1229.00 2018-08


جواز ساختمان - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.G20 -جواز ساختمان - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.