کشور گذشته قبلی
آلبانی 52.6 103
منطقه یورو 87.7 82.4
اتحادیه اروپا 86.9 81.9
جزایر فارو -16 32
اسرائيل 131 133
لتونی 83.7 78.9
اسلواکی 83.5 74.5
کره جنوبی 80 70
ترکیه 85.9 82.2
ایالات متحده 45 46.8


- شاخص خوشبینی اقتصادی - اطلاعات - شاخص های اقتصادی