کشور گذشته قبلی
آلبانی 109.00 2019-09
منطقه یورو 101.70 2019-09
اتحادیه اروپا 101.40 2019-08
جزایر فارو 21.00 2019-01
لتونی 103.90 2019-09
اسلواکی 97.90 2019-09
ترکیه 86.00 2019-09


- شاخص خوشبینی اقتصادی - اروپا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی