کشور گذشته قبلی
آلبانی 102.10 2018-09
منطقه یورو 103.30 2019-06
اتحادیه اروپا 102.30 2019-06
جزایر فارو 21.00 2019-01
لتونی 104.10 2019-04
اسلواکی 97.70 2019-06
ترکیه 83.40 2019-06


- شاخص خوشبینی اقتصادی - اروپا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی