کشور گذشته قبلی
نیوزیلند 2.00 2019-09


- شاخص قیمت جهانی لبنیات - اطلاعات - شاخص های اقتصادی