کشور گذشته قبلی
نیوزیلند 1 -0.8


- شاخص قیمت جهانی لبنیات - اطلاعات - شاخص های اقتصادی