کشور گذشته قبلی
فرانسه 5820.80 2019-09 5812
پورتوریکو 203.30 2019-10 203
ایالات متحده 6.00 2019-12 13


- اشتغال دولتی - اطلاعات - شاخص های اقتصادی