کشور گذشته قبلی
فرانسه 5793 5798
پورتوریکو 201 203
ایالات متحده 301 54


- اشتغال دولتی - اطلاعات - شاخص های اقتصادی