کشور گذشته قبلی
پورتوریکو 203.30 2019-10 203
ایالات متحده 12.00 2019-11 -7


- اشتغال دولتی - امریکا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی