کشور گذشته قبلی
اسرائيل 40.30 2018-12 39.5
ژاپن 38.90 2017-12 39.05
کره جنوبی 32.26 2016-12 32.3
آذربایجان 28.50 2018-12 25.1
هند 13.21 2019-12 12.93
افغانستان 11.90 2017-12 12


مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.آسیا -مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.