کشور گذشته قبلی
اسرائيل 39.5 40.2
ژاپن 38.9 38.9
کره جنوبی 30.27 30.3
آذربایجان 28.5 25.1
ارمنستان 24.8 24.1
هند 13.21 12.93
افغانستان 12.5 11.9


مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.آسیا -مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.