کشور گذشته قبلی
استرالیا 464323.00 2019-06 458794
نیوزیلند 66286.00 2019-06 65524


تولید ناخالص ملی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.استرالیا -تولید ناخالص ملی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.