کشور گذشته قبلی
استرالیا 9859878.00 2017-03
نیوزیلند 1778178.00 2017-03
کالدونیای جدید 58939.00 2017-03
گوام 51563.00 2017-03
پلینزی فرانسه 41419.00 2017-03
فیجی 38087.00 2017-03
وانواتو 4092.00 2017-03
پاپوآ گینه نو 3633.00 2017-03
جزایر مارشال 2305.00 2017-03
ساموای آمریکا 2092.00 2017-03
ساموآ 1824.00 2017-03
جزایر سلیمان 1539.00 2017-03
پالائو 576.00 2017-03
تونگا 422.00 2017-03
کیریباتی 70.00 2017-03


- آدرس های IP - استرالیا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی